Aktuality

Kompostéry pre Dobšinčanov sú už tu!

 

Mesto Dobšiná v súlade so Všeobecne záväzným nariadením mesta č. 153/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Dobšiná zavádza pre všetky domácnosti nový systém nakladania s biologicky rozložiteľnými komunálnymi odpadmi. Ten bude spočívať v povinnosti svojpomocne zhodnocovať tento odpad formou domáceho kompostovania. K tomu budú jednotlivým domácnostiam po absolvovaní prednášky o kompostovaní bezplatne poskytnuté zo strany mesta  kompostéry, ktoré boli obstarané z nenávratného finančného príspevku, ktorý mesto získalo na základe predloženej žiadosti o NFP v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia, Prioritná os 1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry. Spolu s kompostérom bude dodaný Návod na zloženie kompostérov a  Kompostovanie v záhradných kompostéroch.

Kto môže požiadať o kompostér?

O kompostér môže požiadať každá domácnosť – so záhradou (okrem záhradkárských oblastí), ktorej zástupca (vlastník objektu) podpíše s Mestom Zmluvu o výpožičke kompostéra (ďalej len „zmluva“), bude plniť nim stanovené záväzky: vlastníctvo, prípadne spoluvlastníctvo nehnuteľnosti v meste Dobšiná a pravidelné uhrádzanie poplatkov za komunálny odpad.

Ako a kde môžem požiadať o kompostér?

Informácie o odovzdaní kompostéra poskytnú zamestnanci mestského úradu v kancelárii č. dv. 1. na Mestskom úrade v Dobšinej. Neskôr budú zverejnené na stránke mesta a vyhlásené v mestskom rozhlase.

Čo ak mám nedoplatok za komunálny odpad?

Domácnosti, ktoré majú nedoplatok za komunálny odpad, môžu tento nedoplatok uhradiť a tak získať kompostér od mesta do výpožičky. V opačnom prípade sú povinní si zadovážiť kompostér na vlastné náklady, nakoľko v súlade so Zákonom o odpadoch č. 79/2015 a v súlade s VZN č. 153/2016 je každá domácnosť povinná zhodnocovať biologický rozložiteľný kuchynský odpad v kompostéroch.

Prečo sa mám zapojiť do kompostovania?

Zavedenie tejto zmeny vyplýva Mestu Dobšiná z novely Zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch, ktorá stanovuje obciam a mestám od 1. 1. 2017 povinnosť zaviesť triedený zber biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov z domácností. Každá samospráva si môže sama zvoliť na základe miestnych podmienok a možností, akým spôsobom túto povinnosť splní. Jednou z možností je v zástavbe rodinných domov podporovať domáce kompostovanie. Práve touto cestou sa Mesto Dobšiná rozhodlo postupovaťpretože ju považuje v momentálnej situácii za najefektívnejšiu a z ekonomického hľadiska najprijateľnejšiu.

Ďalej zo Zákona o odpadoch vyplýva, že každý obyvateľ ako pôvodca komunálneho odpadu je povinný pravidelne a v plnej miere sa zúčastňovať na zvolenom systéme nakladania s komunálnymi odpadmi. Zavedením tejto zmeny v nakladaní s biologicky rozložiteľným odpadom sa stáva pre obyvateľov svojpomocné domáce kompostovanie povinnosťou. Okrem toho sa obyvateľom zakazuje nakladať s odpadmi v rozpore so zavedeným systémom, napr. spaľovať odpad, ukladať ho na verejné priestranstvo atď.

Veríme, že obyvateľom Mesta Dobšiná nie je ľahostajné životné prostredie a preto sa aktívne zapoja do domáceho kompostovania. Spoločnými silami sa tak pokúsime znížiť množstvo skládkovaných odpadov, znečistenie ovzdušia a nášho okolia, ale aj nákladov na odpadové hospodárstvo.

Mgr. Janka Lenkeyová & Ing. Tatiana Macková

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Translate »