Aktuality

Kanalizácia a ČOV v Dobšinej – reč faktov

 

Vážení občania, na základe zabráneniu šírenia dezinformácií poskytujem nasledujúce stanovisko napísane na základe overiteľných faktov ohľadne projektu „Dobšiná-kanalizácia a ČOV“  jeho nasledujúcich kontrol a návrhom korekcií. V roku 2009 bola vypracovaná projektová dokumentácia  „Dobšiná-kanalizácia a ČOV“ spoločnosťou Enviroline, s. r. o. Košice. Za účelom predloženia žiadosti o NFP, pričom v tej dobe žiadosť nebola podporená. V roku 2011 bola opätovne podaná žiadosť o Nenávratný finančný príspevok (NFP) k projektu „Dobšiná-kanalizácia a ČOV“.

Dňa 18.03.2011 bola predložená výzva na predloženie cenovej ponuky na spracovateľa dokumentácie z verejného obstarávania k projektu „Dobšiná-kanalizácia a ČOV“ pre zabezpečenie verejného obstarávania na zhotoviteľa stavebných prác, stavebného dozoru a externého manažmentu. Následne bola dňa 24.03.2011 spísaná zápisnica z prieskumu trhu verejného obstarávania zákazky s nízkou hodnotou podľa zákona č. 25/2006 Z.z. Na základe tejto zápisnice primátor mesta Karol Horník dňa 28.03.2011 uzavrel zmluvu o poskytnutí služby R-10/2011 s poskytovateľom služieb pre spracovanie dokumentácie k projektu „Dobšiná-kanalizácia a ČOV“ s PhDr. Róbertom Dankom.

V roku 2011 bola podaná žiadosť o nenávratný finančný príspevok a následne po jej podaní bolo vyhlásené verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavebných prác odborne spôsobilou osobou PhDr. Róbertom Dankom na základe zmluvy R-10/2011, v ktorej poskytovateľ zodpovedá v plnom rozsahu za kvalitu, úplnosť a správnosť vyhotovených dokladov. Kým prebiehal proces verejného obstarávania mestu bolo doručené rozhodnutie o neschválení žiadosti o NFP. Proces verejného obstarávania bol však ukončený s vysúťažením úspešného uchádzača, ktorým sa stalo Združenie Dobšiná, T – H – V – P – E (TuCon, a. s. Žilina – vedúci člen združenia; HOCHTIEF CZ, a. s. Praha 5 – Smíchov – člen združenia; VCES, a. s. Praha 9 – člen združenia; PORR (Slovensko), a. s. Bratislava – člen združenia; ERPOS, spol. s r.o. Žilina – člen združenia).

V rokoch 2012 – 2014 bola predĺžená lehota viazanosti ponúk s úspešným uchádzačom Združenie Dobšiná, T – H – V – P – E, vedúcim členom združenia  TuCon, a. s. a následne v roku 2014 opätovne podaná žiadosť o NFP na realizáciu projektu „Dobšiná-kanalizácia a ČOV“ kontrolou v roku 2014 riadiacim orgánom MŽP SR neboli zistené nedostatky.

Dňa 15.10.2014 bolo oznámené Mestu Dobšiná, že žiadosť o NFP na projekt „Dobšiná-kanalizácia a ČOV“ je úspešne schválená. Určite bolo jednou z najpotrebnejších vecí v našom meste vybudovanie kanalizácie o tom niet pochýb. Zásluhy si v predvolebnej kampani pri voľbách v roku 2014 právom pripisoval vtedajší primátor, Karol Horník, ktorý verejne označoval tento projekt ako výsledok svojho politického lobingu v strane SMER-SD, kde sa mu podarilo priamo s Róbertom Ficom tento projekt zabezpečiť. V tom čase sa dalo na to reagovať len pochvalou a gratuláciou k úspechu. To sme ešte nevedeli čo nás čaká. Tu je nutné objektívne podotknúť, že to nevieme pri žiadnom projekte.

Dňa 05.12.2014 bola pánom Karolom Horníkom uzavretá Zmluva o dielo evidenčné číslo objednávateľa: R-18/2014, evidenčné číslo zhotoviteľa: INV/187/2014 stavba „Dobšiná-kanalizácia a ČOV“ so zhotoviteľom stavebných prác predsedom predstavenstva TuCon, a.s. a splnomocneným zástupcom združenia „združenie Dobšiná, T-H-V-P-E“.

Mojim nástupom do funkcie primátora mesta 10.12.2014 bol následne k tomu dňa 19.12.2014 uzavretý aj dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí služby č. R-10/2011 s pánom PhDr. Róbertom Dankom v tomto čase už ako s konateľom spoločnosti Legal Procurement, s.r.o., ktorý pojednával o tom, že v prípade zistenia nedostatkov z dôvodu týkajúcich sa procesu verejného obstarávania sa zaväzuje spolupracovať, bude súčinný s objednávateľom ako aj reagovať včas na prípadné požiadavky kontrolných orgánov.

Ako novozvolený primátor mesta som aj s novým poslaneckým zborom mesta Dobšiná dostal do “vienka“ hotovú vec v podobe projektu „Dobšiná-kanalizácia a ČOV“ s tým, že doba na realizáciu je 12 mesiacov. Tento šibeničný termín nebolo možné nijako predlžovať a tak sme stáli pred veľmi zložitou a náročnou úlohou tento projekt v danom časovom termíne realizovať tak, ako to bolo zmluvne zaviazané zmluvou zo dňa 05.12.2014, čiže pred mojím nástupom na post primátora mesta.

Rok 2015 bol rokom realizácie, ktorá prinášala dennodenne problémy na základe nedokonalého (diletantského) projektu. Je úplne bežnou vecou, že každý projekt prináša problémy v podobe zle naprojektovaných častí pre rôzne okolnosti,  či nepredvídaných okolností, ktoré vzniknú na základe skutočností vzniknutých až priamo pri výstavbe. Na to, že projektová dokumentácia bola vypracovaná v roku 2009 a projektant pri podaní žiadosti o NFP v roku 2011 a 2014 vyhotovil doklad o aktuálnosti na základe toho, že nedostal žiadne nové informácie stojí za zamyslenie, že za časový horizont niekoľkých rokov ju nikto v meste neskontroloval, alebo ako nemenovaný miestny politik povedal neaktualizoval, čo vzbudzuje úsmev /plač ?

Pravidelne som sa pýtal projektanta ako je možné, že v projekte chýba celá jedna ulica, že nesúhlasia výšky napojenia bytových domov, že sa zabudlo na niekoľko vodných tokov, že projekt pojednáva z neexistujúcim potrubím a jeho spájaním k novej kanalizácii, že pripájanie križuje historický zvod dažďovej vody pod niektorými ulicami a veľa ďalších iných nezrovnalostí a problémov, o ktorých už bolo toho popísaného veľa. Odpoveď projektanta bola jednoznačná, že tento projekt bol projektovaný na základe informácií a dodaných materiálov z Mesta Dobšiná. Nejdem tu skúmať kto boli v tom čase tí konkrétni dodávatelia informácií, no jedno sa dá napísať s určitosťou, zodpovednosť mal vtedajší primátor mesta, pán Karol Horník a kritika je tu na správnom mieste.

Na tom, že sa podarilo projekt zrealizovať za 12 mesiacov nesie zásluhu veľmi veľa ľudí, ako aj vedenie mesta, ktoré nastúpilo v roku 2015. Postavili sme sa k vzniknutej situácii zodpovedne a v spolupráci so zhotoviteľom, projektantom, budúcim prevádzkovateľom (VVS ), ale aj mnohými inými odborníkmi sme riešili postupne všetky vzniknuté situácie tak, aby kanalizácia a ČOV boli funkčné. Dodnes bojujeme s následkami, ktoré je potrebné stále riešiť. Dokonca sú za tento projekt osočovaní tí, ktorí by mali byť chválení, že postupne robili a robia všetko preto, aby to funkčne slúžilo občanom mesta, či boli všetci za prijateľných podmienok k novej kanalizácii pripojení.

Rok 2016 prináša výkon vládneho auditu, ktorým boli zistené nezrovnalosti v rámci dokumentácie z procesu verejného obstarávania, ktoré bolo vyhlásené v roku 2011 a ukončené uzavretím zmluvy o dielo so zhotoviteľom stavebných prác dňa 05.12.2014 z tohto dôvodu je navrhnutá korekcia vo výške 25% z NFP t.j. 2 661 613,04 EUR. V rámci tohto auditu bol vypracovaný posudok pre určenie všeobecnej hodnoty stavebných prác spojených s vybudovaním kanalizácie a ČOV. Podľa znaleckého posudku výdavky v rámci jednotlivých žiadostí o platbu, ktoré boli uplatnené na základe zmluvného rozpočtu, ktorý bol prílohou zmluvy o dielo uzavretej v roku 2014, boli vynaložené nehospodárne, nezodpovedajúce cenám bežným na trhu v čase ich vzniku a v mieste ich vzniku. Z tohto dôvodu je návrh na ďalšiu korekciu NFP. 09.12.2016 Správa o zistenej nezrovnalosti N21601530 a žiadosť o vrátenie finančných prostriedkov č. 24110110201/Z03 s aktualizáciou nezrovnalostí postúpenou na ďalšie konanie úradu vládneho auditu a aktualizovanou navýšenou sumou na základe znaleckého posudku. Po lopate povedané, že podľa znalca bol tento „stranícky“ projekt Karola Horníka umelo navýšený.

Dňa 21.07.2016 bol poskytovateľ služieb zabezpečenia verejného obstarávania pán PhDr. Róbert Danko oslovený so žiadosťou o vyjadrenie sa k zisteniam vládneho auditu A778. Dňa 18.08.2016 poskytovateľ služieb pán PhDr. Róbert Danko zaslal na mesto namiesto podania vysvetlenia vypovedanie Zmluvy o poskytnutí služby R-10/2011 uzatvorenej dňa 28.03.2011 v znení dodatku číslo 1 zo dňa 19.12.2014 a jednomesačná výpovedná doba plynula nasledujúcim dňom od doručenia dňa 19.08.2016

12.09.2016 mesto Dobšiná zaslalo odpoveď na výpoveď zo zmluvy o poskytnutí služby č. R-10/2011 v znení dodatku č. 1, že si splnilo celý predmet zmluvy a jednostranné vypovedanie Zmluvy a Dodatku č. 1 poskytovateľa služby nezbavuje povinnosti a záväzku. Na základe toho bolo dňa 13.09.2016 poskytovateľovi zaslaný záznam s kontroly VO a správa o zistenej nezrovnalosti. Dňa 06.10.2016 bolo zaslané Oznámenie o začatí výkonu kontroly UVO projektu „Dobšiná-kanalizácia a ČOV“. Dňa 25.10.2016 bola poskytovateľovi zaslaná Správa o zistenej nezrovnalosti N21601520 a N21601530 a žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov č. 24110110201/Z01, Z02, Z03 s pripojenou žiadosťou o zaslanie vyjadrenia. 22.12.2016 bol zaslaný protokol z výkonu kontroly nad VO a ďalšia žiadosť poskytovateľovi o vyjadrenie ku kontrolným zisteniam.

Nakoľko sa nám nedarilo doviesť komunikáciu medzi mestom a poskytovateľom k nejakej spolupráci pokúšal som sa osloviť pána Karola Horníka s prosbou o sprostredkovanie stretnutia s pánom PhDr. Róbertom Dankom nakoľko bol pán Karol Horník označený ako sprostredkovateľ aj zhotoviteľom diela. Pán Karol Horník odmietol spoluprácu a vyjadril sa, že daného poskytovateľa služieb nepozná, čo je dosť zvláštne,  keďže celý projekt v predvolebnej kampani propagoval ako výsledok svojej politickej angažovanosti a teda logicky z toho vyplýva, že museli spolu rokovať, či podpisovať dokumenty.

Ako primátorovi mesta mi ostala úloha urobiť všetky kroky preto, aby sa tieto navrhované korekcie nestali skutočnosťou a neohrozili chod mesta. K tejto problematike bolo zvolaných niekoľko pracovných stretnutí za účasti poslancov mesta. Jediným riešením bolo túto situáciu riešiť právne. Na základe toho som niekoľkokrát vycestoval do Bratislavy a prejednával situáciu s právnymi odborníkmi, ktorí dospeli k záveru, že jediným riešením je obrátiť sa na súd. Mesto na tento účel poverilo na základe podpísanej zmluvy o poskytovaní právnych služieb zo dňa 29.5.2017 renomovaného bratislavského právnika (advokáta) na konanie v danej veci. Dňa 20.7.2017 a následne 5.9.2018 podal za Mesto Dobšiná správne žaloby.

Dňa 01.10.2018 bola úpravou rozpočtu Mesta Dobšiná schválená mestským zastupiteľstvom za tieto právne služby dohodnutá suma vo výške 6000 EUR . Poslanci boli od prvých krokov o tejto skutočnosti informovaní a s týmto postupom súhlasili. Nakoniec ani iná možnosť neexistovala okrem samozrejme tej, že by bolo mesto ochotné požadovanú korekciu zaplatiť s čím sme zásadne nesúhlasili.

Informácie na sociálnej sieti, propagované hlavne pánom poslancom, Radovanom Žorim o tom ako o tejto skutočnosti nevedel a nevedeli o nej ani noví poslanci je mylná. Hneď na prvom pracovnom stretnutí novozvolených poslancov som o tejto skutočnosti informoval a ponúkol Správnu žalobu k nahliadnutiu. Do dnešného dňa ani pán Žori a ani nikto z týchto poslancov o to neprejavil nijakým spôsobom záujem ani snahu sa k dokumentu dostať dokonca ani pán poslanec Horník, čo je na zamyslenie. Tvrdenie, že nikto ani nevie v akom je daná záležitosť štádiu je tak isto mylné. Už niekoľkokrát som informoval o štádiu v akom sa daná vec nachádza a znovu teda píšem, že daná vec je v štádiu podanej Správnej žaloby .

Týmto stanoviskom nikoho neobviňujem nakoľko v SR je len súd jedinou inštitúciou kompetentnou rozhodnúť kto pochybil, v akom rozsahu, kto nesie zodpovednosť a či Mesto Dobšiná bude povinné vrátiť finančné prostriedky aj to v akom rozsahu. V spolupráci s predchádzajúcim poslaneckým klubom sme urobili všetky možné kroky k tomu, aby sme mesto ochránili pred korekciou a budeme v tom pokračovať pevne verím až do víťazného konca.

V poslednom čase sa na sociálnych sieťach objavujú dokonca obvinenia mojej osoby za tieto pochybenia. Som presvedčený, že predložené overiteľné fakty v tomto vyjadrení sú nespochybniteľné a spájajú sa, len s menom môjho predchodcu s pánom Karolom Horníkom.  Som veľmi rád, že je poslancom mestského zastupiteľstva a bude mať možnosť sa k týmto, ale aj k iným skutočnostiam vyjadriť. Pevne verím, že keď takúto možnosť dostane znovu neopustí zasadnutie mestského zastupiteľstva bez udania dôvodu ako to urobil na zasadnutí konanom dňa 24.02.2020 Napriek tomu som presvedčený, že by sme dokázali spolupracovať, a vyhýbať sa nejakým nezmyselným súkromným vojnám, ktoré len všetkému škodia. Len spoločne dokážeme úspešne riešiť všetko, čo život v tomto meste prináša.

S úctou Ján Slovák, primátor mesta Dobšiná

Translate »