Aktuality

J. Slovák: O opravách komunikácií v meste Dobšiná

 

Vážení občania, rád by som dal na pravú mieru pár dezinformácií ohľadom opráv ciest v našom meste, keďže v poslednej dobe tu máme veľmi veľa úžasných „odborníkov“ šíriacich rôzne „zaručené“ pravdy. Projekt rekonštrukcie Novej ulice bol oproti pôvodnému na základe ohliadok a odporúčaní odborníkov, ako aj komisií pracujúcich pri MsZ doplnený o niektoré práce a o zväčšenie hrúbky podkladového materiálu (asfaltobetónu), čím samozrejme stúpla aj jeho cena. Doplnený bol o práce, ktoré nebolo možné odhadnúť, či budú, alebo nebudú potrebné no počítať s nimi pri financovaní bolo nutné. Až po odkrytí podložia sa ukázalo a tlakovými skúškami o zhutnení podložia ( z každej skúšky je protokol) potvrdilo čo je potrebné urobiť ako aj to, že niektoré práce nie je nutné realizovať.

Informácie, že mesto bude platiť aj práce, ktoré sa nerealizovali sa nezakladajú na pravde. Zmluva jednoznačne hovorí o tom, že zhotoviteľ fakturuje len na základe skutočne odvedených prác odsúhlasených a skontrolovaných mestom (odovzdávací protokol bude obsahovať presné zameranie na metre štvorcové). Tak isto je zazmluvnená pokuta za každý omeškaný deň a samozrejme to najdôležitejšie je, že zhotoviteľ poskytuje záruku na 5 rokov (po túto dobu sa určite ukáže každá prípadná závada).

Postup prác u nás je technológiou akou sa robia cesty prvej triedy na vysoké zaťaženie, ako aj použitý materiál (modifikovaný asfalt). Po odkrytí podložia (odfrézovaní) sa robia tlakové skúšky, či je podložie dostatočne zhutnené. Aké má byť zhutnenie, určuje norma a v našom prípade túto normu ďaleko prevyšujeme (protokoly o skúškach). V prípade potreby sa v miestach nerovností dosýpa kamenivo a zhutňuje vibračným valcom, ktorý pri vibrácii vytvára tlak 70 ton. Následne sa nastrieka penetračná hmota čo je náš prípad, keďže podložie tvorí aj zbytková časť starej historickej cesty. Vo vrstve min 7cm (na mnohých miestach je to ešte viac) sa strojovo (finišerom) naťahuje podkladová a urovnávacia vrstva (asfaltobetón) frakcie 22 t.j. hrubozrnná a tá sa zhutňuje vibračným valcom. V miestach kanalizačných poklopov a vpustí atď. … sa táto vrstva vynecháva a následne sú poklopy, vpuste atď. … dvíhané do roviny cca 4,5 cm nad túto podkladovú vrstvu a obetónované.

V našom prípade je potrebné na niektorých miestach dvíhať aj obrubníky na vjazdoch, keďže v minulosti sa pri realizácii chodníkov nepostupovalo tak, aby boli tieto vjazdy oproti ostatným obrubníkom v rovnakej výške. Je potrebné túto prácu zrealizovať, aby voda z cesty netiekla na chodník, čo je logické. Ak bude takto pripravená celá Nová ulica, následne zhotoviteľ zvoláva obhliadku ( 1.7.2019), kedy sa prejde celá ulica a odstránia sa prípadné nedostatky, alebo zrealizujú ďalšie iné požiadavky mesta. Pokiaľ bude tento podklad, poklopy vpuste (osadenie košov), výšky vjazdov atď. … v poriadku a odsúhlasené, až potom nastáva konečná fáza a to je strojové ( finišerom) natiahnutie asfaltového koberca (obrus ) v min hrúbke 5cm s frakciou 11 t.j. jemná ako konečná povrchová úprava cesty.

Po ukončení Novej ulice sa bude pokračovať Ulicou SNP no v tomto prípade sa už jedná o opravu nie o rekonštrukciu. Postup prác na Ulici SNP je odstránenie starého asfaltového koberca (odfrézovanie), následne budú vykonané tlakové skúšky, prípadné dorovnanie a zhutnenie nerovností, či nedávnych výkopov, následné dvíhanie poklopov, vpustí, vjazdov atď. … do požadovanej výšky. Takto pripravenou ulicou znovu prebehne kontrola zvolaná zhotoviteľom za účasti zástupcov mesta. Po odsúhlasení bude strojovo (finišerom) natiahnutý nový asfaltový koberec o min. hrúbke 5cm. Frézovaný materiál samozrejme uskladňujeme a bude používaný pre potreby mesta. O ďalších opravách ulíc budeme informovať. V súčasnosti sa pripravujú rôzne možnosti financovania ako s opravami pokračovať.

Na záver si neodpustím spomenúť, že tento náš dobšinský fenomén – za všetkým hľadať nejaké pozadie, či konšpiráciu, alebo len tak ohundrať všetko a všade sa už stáva tradíciou. Máme tu skupinu „bojujúcu“ proti bežcom, skupinu proti Dobšinskému kopcu, skupinu proti … všetkému čo sa tu robí a samozrejme aj skupinu proti mne, ako osobe. Voľakedy to boli pohostinstvá no dnes sú to hlavne sociálne siete, ktoré vytvorili veľkú možnosť sa prezentovať. Sloboda slova je skvelá a potrebná vec, no niekto si myslí, že sloboda slova znamená čokoľvek na kohokoľvek napísať, či povedať … osočovanie, obviňovanie, intrigovanie, konšpirácie, anonymné udania bez akýchkoľvek dôkazov sa stávajú každodennou realitou. Niekedy človek žasne nad tým čo dokážu niektorí ľudia vyprodukovať – hlavne za klávesnicou. Niekto je nevedomý, niekto nechápe, niekto sa potrebuje zviditeľniť a niekto … podnecuje schválne a potom sa snáď na tom zabáva pri večernom čítaní. Je smutné, že v takomto malom meste nevieme ťahať za jeden povraz, pretože nám v tom bráni závisť, nenávisť a kopu nezmyselných osobných žabomyších vojen. Žije tu kopu skvelých a šikovných ľudí, ktorých spoluprácou je stále viac možností, aby sa tu toho robilo čo najviac smerom dopredu

Ján Slovák, primátor mesta Dobšiná

Translate »