Aktuality

J. Slovák: Aby sa nám v našom meste žilo lepšie

 

Vážení spoluobčania, milí Dobšinčania, po ukončení najkrajších sviatkov v roku, čím Vianočné sviatky určite sú mi dovoľte, aby som na prelome rokov čo najsrdečnejšie vyjadril presvedčenie, že ste tieto sviatky prežili v kruhu svojich najbližších v zdravý, šťastí, láske, hojnosti a Božieho požehnania. Veľké poďakovanie patrí poslancom mestského zastupiteľstva a vám všetkým, ktorí ste sa akokoľvek podieľali pri riešení každodenných úloh v rôznych oblastiach, samosprávnych činností v prospech vás, občanov nášho mesta. Poďakovanie patrí aj všetkým tým, ktorí naše mesto reprezentovali v rôznych súťažiach, či zviditeľňovali ho v iných aktivitách.

Rok 2019 bol pre naše mesto rokom ukončenia realizácií niekoľkých veľkých projektov. Uvedenie do činnosti novej materskej škôlky je veľkým krokom k napredovaniu do budúcna pri výchove našich detí a rozšírením kapacít, ktoré budú pre naše mesto postačujúce. Skolaudovanie a ukončenie výstavby štandardných mestských nájomných bytov pri futbalovom ihrisku prispeje k možnostiam získať ubytovanie pre mladé rodiny, ako aj pre seniorov za prijateľných podmienok. Realizácia dlho očakávaných rekonštrukcií ciest bola rokom 2019 zahájená a dnes už môžeme Novú ulicu nazývať novou, ako aj väčšiu časť Ulice SNP. Mestu sa podarilo získať finančné prostriedky aj na zníženie energetickej náročnosti budovy Mestskej polície, ktorá je v súčasnosti už s novými oknami, zateplená a prebehla výmena vykurovacích telies. Aj týmto krokom bude mesto šetriť finančné prostriedky vynaložené na prevádzkovanie budov v majetku mesta, ktoré sú nie malé. Boli sme úspešní aj pri realizáciách menších projektov, ako napr. detské dopravné ihrisko, časť oplotenia futbalového ihriska, či osadenie pamätnej tabule v Evanjelickom kostole obetiam Přerovskej tragédie.

Samospráva popri týchto spomínaných projektov fungovala štandardne aj napriek problémom, ktoré je potrebné spomenúť, no dovolím si tvrdiť, že častokrát boli a sú vyvolávané umelo, účelovo, dezinformačne a dokonca len tak z nenávisti. Najviac spomínanou vecou je pokles ťažby spoločnosti Mestské lesy Dobšiná s.r.o., čo je spôsobené vyťažením kalamít, poklesom cien dreva atď.. Myslím, že o tom už bolo povedané a napísané dosť a každý normálne zmýšľajúci človek chápe, že tento deň raz musel prísť, pretože nie je možné ťažiť donekonečna takým tempom, akým sa vtedy kalamita musela odstraňovať. Zneužitie tejto situácie k výmene konateľa za podnikateľa z RV sa určitej skupine ľudí nepodarilo a spoločnosť prechádza zmenami a opatreniami, ktoré sú potrebné na jej ďalšie fungovanie. Samozrejme je veľa vecí, ktoré sa zatiaľ nepodarili, alebo je ich potrebné realizovať a tak nám ostáva táto práca do ďalšieho obdobia.

Nový rok 2020 bude rokom realizovania projektu dlho očakávaného centra zdravotnej starostlivosti, na ktoré naše mesto získalo finančné prostriedky, ako aj realizáciu zníženia energetickej náročnosti kultúrneho domu, čo v konečnom dôsledku opäť prispeje k úspore financií vynaložených na režijné náklady prevádzkovania mestských budov. Dofinancovanie týchto projektov mestom bude kryté úverom, ktorý bol odsúhlasený v rozpočte mesta na rok 2020 tak, aby mesto nebolo nadbytočne zaťažené. V tomto roku nás čaká dokončenie opravy Ulice SNP po most na “Bujaku“ tak, ako to bolo avizované. Finančné prostriedky na túto časť sa podarilo získať v rámci regionálneho príspevku na zasadnutí vlády. Mesto bude pokračovať aj ďalšími opravami miestnych komunikácií a chodníkov v rámci finančných možností. Ďalším krokom pri riešení problémov s odpadmi je osadenie polopodzemných kontajnerových stojísk, čím vzniká veľký predpoklad, že týmto moderným riešením sa v našom meste rozšíri separácia a tým budú klesať náklady spojené s odpadmi, ktoré sú veľkým problémom v každej samospráve. Som presvedčený, že v tomto roku sa nám podarí spustiť aj sociálne podnikanie, čo bude určite prínosom pre pracovné možnosti. Pevne verím, že v rámci očakávaných výziev na predkladanie projektov, ktoré máme pripravené no neboli sme v minulosti úspešní sa nám aj tieto podarí dotiahnuť do úspešného konca napr. odstraňovanie čiernych skládok, či výmena okien na historickej radnici. Potrebujeme dotiahnuť dokončenie detského dopravného ihriska, čo je financované cez projekt Ministerstva vnútra SR, kde budú inštalované lavičky, stojany na bicykle, odpadkové koše a oplotenie zabraňujúce výjazdu na hlavnú cestu. Taktiež je potrebné dokončiť viacúčelové športovisko na sídlisku Rozkvet, kde bude svojpomocne realizované oplotenie a samozrejme asfaltový podklad, keďže spoločnosť, ktorá nám to urobí sponzorsky to pre vyťaženosť minulý rok nestihla. Každopádne zrovnaný podklad nebráni využitiu na klzisko. S asfaltovým podkladom bude využitie aj na letné športy. Zapájanie sa do nových projektov, či výziev bude záležať od finančných možností. Mesto bude určite pokračovať s tradičnými oslavami Dni mesta, Turičnými sviatkami, či rôznymi inými podujatiami v meste, ktoré sa stali obľúbenými a prispievajú ku kultúrnemu, či športovému vyžitiu našich občanov. Som veľmi rád, že napriek neprajníkom sa podarilo zachrániť aj organizovanie pretekov ME PAV Dobšinský kopec, ktoré podporila Vláda SR.

Vážení Dobšinčania, dovoľte mi, aby som vám zaželal do nového roku 2020 pevné zdravie, veľa šťastia, lásky, porozumenia, Božieho požehnania a radosti v kruhu najbližších. Nech sa vám splnia všetky túžby a želania. Nech sa vám všetko úspešne darí v pracovnom, ako aj v každodennom živote. Zaželajme si, aby sa nám spoločne podarilo realizovať všetko spoločné tak, aby sa nám v našom meste žilo lepšie, krajšie a príjemnejšie.

Ján Slovák, primátor mesta Dobšiná

Translate »