Aktuality

Informácie o miestnych daniach a poplatkoch

 

Daň z nehnuteľností: Priznanie k dani z nehnuteľností podávajú len tie fyzické a právnické osoby, ktorým pribudla nehnuteľnosť, alebo nastala zmena oproti vlaňajšiemu roku, a to do 31. januára 2015.

Podľa § 99a zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov priznanie k dani z nehnuteľností je daňovník povinný podať príslušnému správcovi dane do 31. januára  toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu vznikla, alebo zanikla  daňová povinnosť podľa stavu k 1. januáru zdaňovacieho obdobia.

  • Ak v priebehu zdaňovacieho obdobia daňovník nadobudne nehnuteľnosť vydražením alebo dedením, je povinný podať priznanie k dani z nehnuteľností do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti.
  • Ak je pozemok, stavba, byt alebo nebytový priestor v bytovom dome v spoluvlastníctve viacerých osôb, priznanie, čiastkové priznanie, opravné priznanie alebo dodatočné priznanie k dani z nehnuteľností podá každý spoluvlastník do výšky svojho spoluvlastníckeho podielu.
  • Ak sa spoluvlastníci dohodnú, príslušné priznanie podá zástupca, ktorého dohodou určili spoluvlastníci, pričom túto skutočnosť vyznačí v príslušnom priznaní.
  • Ak je pozemok, stavba, byt alebo nebytový priestor v bytovom dome v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, príslušné priznanie podáva jeden z manželov.
  • Nárok na zníženie alebo oslobodenie od dane z pozemkov, od dane zo stavieb a dane z bytov si daňovník uplatní v priznaní k dani  z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje alebo v čiastkovom priznaní na to zdaňovacie obdobie, na ktoré mu prvýkrát vzniká nárok na zníženie alebo oslobodenie od dane, najneskôr v lehote do 31.januára, inak nárok na príslušné zdaňovacie obdobie zaniká.

Ak daňovník  už podal priznanie k dani z nehnuteľností  v termíne do 31. januára  a stane sa vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom ďalšej nehnuteľnosti alebo dôjde k zmene druhu alebo výmery pozemku, účelu využitia stavby, bytu alebo nebytového priestoru alebo mu zanikne vlastníctvo, správa, nájom alebo užívanie nehnuteľností, je povinný podať čiastkové priznanie k dani z nehnuteľností do 31. januára  zdaňovacieho obdobia.

Ak daňovník nepodá priznanie v ustanovenej lehote, správca dane mu v zmysle zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní  uloží pokutu  minimálne 5 eur, najviac do 3 000 eur.

Daň za psa

Priznanie k dani za psa je daňovník povinný podať správcovi dane do  31. januára toho zdaňovacieho obdobia v ktorom mu vznikla daňová povinnosť k tejto dani podľa stavu k 1. januáru zdaňovacieho obdobia. Ak vznikne alebo zanikne daňová  povinnosť k dani za psa v priebehu zdaňovacieho obdobia, daňovník je povinný podať priznanie najneskôr do 30 dní odo dňa vzniku alebo zániku  tejto daňovej povinnosti.

Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje sa podáva na tlačive, ktorého vzor ustanoví Ministerstvo financií Slovenskej republiky všeobecne záväzným právnym predpisom. V tomto  tlačive daňovník označí druh priznania, ktorým je priznanie, čiastkové priznanie, opravné priznanie a dodatočné priznanie.

Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Poplatníci poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady majú možnosť v zmysle § 14 VZN č.146/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady do 31.01.2015 požiadať o zníženie alebo odpustenie poplatku na rok 2015.

Mesto poplatok na základe písomnej žiadosti zníži o 70% za osobu, o ktorej poplatník mestu preukáže, že sa v určenom období dlhodobo zdržiava alebo zdržiavala mimo miesta trvalého bydliska za účelom dennej formy štúdia, kde je aj ubytovaná, alebo že sa v určenom období dlhodobo zdržiava alebo zdržiavala mimo miesta trvalého bydliska z dôvodu umiestnenia a ubytovania v zariadení s iným ako celoročným ubytovaním (zariadenie sociálnej starostlivosti).

Mesto poplatok na základe písomnej žiadosti zníži o 50% za osobu, o ktorej poplatník mestu preukáže, že sa v určenom období dlhodobo zdržiava alebo zdržiavala mimo miesta trvalého bydliska za účelom výkonu zamestnania, kde je aj ubytovaná.

Mesto poplatok odpustí na základe písomnej žiadosti za osobu s trvalým alebo prechodným pobytom v meste Dobšiná, ktorá je dlhodobo umiestnená v zariadení s celoročným ubytovaním (zariadenie sociálnych služieb, detský domov, ústav na výkon väzby, ústav na výkon trestu  odňatia slobody).

Akceptovateľné podklady k zníženiu, odpusteniu a vráteniu poplatku sú najmä: potvrdenie zamestnávateľa o dobe zamestnania a trvania pracovného pomeru a mieste výkonu zamestnania nie staršie ako 60 dní; potvrdenie o štúdiu s uvedením predpokladaného dátumu ukončenia štúdia vydané v príslušnom školskom roku; potvrdenie o dobe a trvaní pobytu v zariadení s celoročným ubytovaním nie staršie ako 60 dní; potvrdenie o dobe a trvaní pobytu v zariadení s iným ako celoročným ubytovaním  nie staršie ako 60 dní; potvrdenie vecne príslušného úradu o pobyte v zahraničí; potvrdenie zamestnávateľa zo zahraničia; potvrdenie o povolení pobytu v zahraničí; pracovné víza; potvrdenie o ubytovaní študentov vydané v príslušnom školskom roku; rámcová zmluva u živnostníkov; nájomná zmluva v zahraničí; pracovná zmluva nie staršia ako 60 dní; záznam v cestovnom pase pri pobyte dlhšom ako 3 mesiace.

V prípade, že podmienky na zníženie poplatku pretrvávajú aj v ďalšom zdaňovacom období, je nutné predložiť aktuálne doklady pre zníženie za každé zdaňovacie obdobie. Ak poplatník požaduje zníženie poplatku, predloží do 31.1. príslušného zdaňovacieho  obdobia doklady, ktoré odôvodňujú zníženie poplatku. Ak skutočnosti rozhodujúce pre zníženie poplatku nastanú po 31. januári zdaňovacieho obdobia, poplatník je povinný  uvedené skutočnosti ohlásiť najneskôr do 30.9. príslušného zdaňovacieho obdobia. Ak si poplatník  neuplatní  nárok  na  zníženie poplatku vo vyššie citovaných termínoch príslušného zdaňovacieho obdobia, nárok na zníženie poplatku za toto zdaňovacie obdobie zaniká.

V zmysle §80 ods.2 zákona č. 582/20047 Z.z. zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie poplatku a zánik poplatkovej povinnosti v priebehu zdaňovacieho obdobia je poplatník povinný oznámiť obci do 30 dní odo dňa, keď tieto nastali.

Vypracoval: MsÚ Dobšiná

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Translate »