Aktuality

Februárové mestské zastupiteľstvo v kocke

 

V úvode v poradí už 21. zasadania mestských poslancov, ktorí sa v tomto roku stretli po prvýkrát sa prerokovávalo VZN o zmenách a doplnkoch číslo 3 spoločného ÚPN Mesta Dobšiná a Obce Stratená, lokalita elektrická stanica. Za prítomnosti zástupcov VSD a zhotoviteľa projektu Ing. Arch. Hudeca, si poslanci vypočuli zámer využitia územia pre technické plochy elektrickej stanice. Úprava územného plánu bola zo strany poslancov jednohlasne schválená. Nasledovala správa o kontrole uznesení a správa o vybavovaní sťažností a petícií. Ako konštatovala Mgr. Eva Mihóková, hlavná kontrolórka mesta, nesplnené uznesenia neeviduje. V minulom roku boli zaevidované 4 sťažnosti a jedna petícia, z čoho boli dve sťažnosti opodstatnené.

 

Nasledovala správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky. Do Mestského zastupiteľstva  od 1.1.2012 do 31.12.2012 hlavná kontrolórka spolu predložila 21 materiálov, z toho 6 správ o kontrole plnenia uznesení a 8 informatívnych správ o výsledku kontroly. Následné finančné kontroly dopadli tak, že z jednej vykonanej kontroly bola vypracovaná správa o výsledku následnej finančnej kontroly a protokol s povinnosťou prijať opatrenia na nápravu zistených nedostatkov a príčin ich vzniku.7 kontrol bolo ukončených záznamom, nakoľko ich výsledok nepreukázal závažnejšie porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov. Kontrolórka vykonáva aj preventívne nematkové kontroly, kde podľa jej slov chce pôsobiť v prvom rade preventívne.

 

V šiestom bode nasledovala správa z kontrol použitia dotácií poskytnutých mestom v roku 2012 z rozpočtu mesta Dobšiná v zmysle VZN č. 118/2009 o poskytovaní dotácií na území mesta Dobšiná. Ako uviedla kontrolórka Mihóková: „Kontrolou neboli zistené nedostatky. V kontrolovaných oblastiach následnej finančnej kontroly neboli zistené porušenia všeobecne záväzných právnych a interných predpisov. Kontrolou nebolo zistené neoprávnené použitie finančných prostriedkov z rozpočtu mesta Dobšiná. Účel na ktorý mesto Dobšiná poskytlo dotácie v roku 2012 splnili všetky kontrolované subjekty.“

 

V správe o majetku, ktorú predložil Eduard Tišliar, komisia pri MsZ v najdôležitejších bodoch odporúčala  odkúpenie nehnuteľností od Slovenských elektrární, a.s. prevádzková budova VED č. 917. Budova je  pre Dobšinú za cenu 1€ s tým, že predmetné nehnuteľnosti budú 3 roky využívané na sociálne účely. Tento návrh zastupiteľstvo jednohlasne schválilo a pripomeňme, že časť budovy by mala slúžiť v projekte Detstvo deťom, ktorý iniciovali učiteľky z Dobšinej, Erika Polgáriová a Eleonóra Liptáková.   Mestský úrad ďalej predáva svoje staré auto Škoda superb 1.9tdi 3U, za cenu 4971 formou verejnej obchodnej súťaže.  Záujemcovia môžu podať svoje ponuky do 18.03.2013. Presné podmienky budú vyvesené na úradnej tabuli a stránke mesta.

 

Poslanci preberali aj vyradenie prebytočného a neupotrebiteľného majetku Mesta Dobšiná a Centra voľného času a mládeže v hodnote 13 995,75 €, likvidáciou navrhnutého vyradeného majetku  likvidačnou komisiou.  Nasledovala správa o preventívnych protipožiarnych kontrolách. Po týchto informáciách sa zastupiteľstvo zaoberalo určením  výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených mestom. Financovanie vám prinášame v prehľadnej tabuľke.

 

Kategória školy, školského zariadenia

Normatív pre obecné školy a školské

zariadenia

Dieťa materskej školy

1 616,64

Žiak základnej umeleckej školy v individuálnej forme vyučovania

823,62

Žiak základnej umeleckej školy v skupinovej forme vyučovania

505,73

Žiak školského klubu detí

95,48

Žiak centra voľného času

85,93

Potenciálny stravník – žiak základnej školy

90,45

 

V jedenástom bode sa mestskí poslanci zaoberali dotáciami. Ako sme vás informovali v článku „Z mestských peňazí rozdajú tisíce eur“ , kde si tento rok uplatnilo žiadosti o nenávratné financovanie z verejných prostriedkov mesta dovedna 9 športových a nešportových klubov a organizácií. Dovedna sa v tomto roku pridelilo 16 150 eur. Poslanec Slovák navrhoval ubrať 500 eur z dotácie pre Rímskokatolícku cirkev z dôvodu žiadosti, ktorá sa týkala iba energií a nie duchovného poslania, či práce s mládežou a navrhoval pridať 500 eur Motosportu Dobšiná. Jeho návrh skončil 5:5 a teda nebol iba tesne schválený.

 

Konateľka Mestských lesov Ing. Vlasta Ruppová informovala, že spoločnosť sa v rámci projektu „Zvýšenie ekonomickej efektívnosti lesníckej výroby“ uchádza o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka. Obstarávanie zahŕňa množstvo strojov a služieb v celkovej sume 150 000 eur. Maximálna výška pomoci z celkového obnosu predstavuje 50% a teda mestský podnik by v prípade úplnej úspešnosti zaplatil 75 000 eur, na čo musia dať zvolenie poslanci. V záujme modernizácie a možnej pomoci s obstaraním novej techniky, ktorú až na 50% môže fond preplatiť , poslanci dali jednohlasné zvolenie k tomuto projektu. V informácií o Alwegu iba zhodnotil vedúci zamestnanec mesta Jaroslov Oravec, že o projekt na obnovu objektu, ktorý chcelo mesto využiť, nie je možné sa uchádzať, lebo je určený iba pre fyzické osoby.

 

V bode rôzne poslanci menovali nového kronikára mesta Dobšiná. Ako uviedol prednosta MsÚ Stanislav Holienčík: „Pán František Novotný z dôvodu staroby a zo zdravotných dôvodov vzdal sa funkcie kronikára mesta Dobšiná. V tomto roku pán Novotný dokončí kroniku za rok 2012. Mestský úrad Dobšiná rokoval s  pani Etelou Kukurovou, ktorá súhlasila s menovaním do funkcie kronikára mesta od 1.1.2013. Pánovi Novotnému patrí poďakovanie za vedenie kroniky, ktorú vykonával od 1.1.2001 až do 31.12.2012.“ Poslanci preto pani Kukurovú dnes jednohlasne oficiálne menovali na post kronikára mesta. V diskusií a interpelácií poslancov vyzval poslanec Ján Slovák hlavnú kontrolórku mesta, aby preverila odmeny zamestnancov mesta a jeho organizácií. Ďalšie podrobnosti a nové informácie vám prinesieme v budúcich článkoch.

 

Ilustračné foto: Redakcia MD

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Translate »