Aktuality

Dôležité: Mesto Dobšiná prijalo tieto opatrenia

 

Mesto Dobšiná a všetci jeho zamestnanci intenzívne pracujú na tom, aby sa v našom meste a okolí nevyskytlo ohrozenie koronavírusom. Aj preto Mesto Dobšiná, ako zriaďovateľ škôl a školských zariadení iniciovalo prvé zasadnutie s riaditeľmi škôl školských zariadení už dňa 09.03.2020. V predstihu sa teda na našich školách prijali opatrenia ako zvýšená dezinfekcia v ZŠ, MŠ, ZUŠ, CVČ, no tiež budovách vo vlastníctve mesta.

Prvé zasadnutie krízového štábu Mesta Dobšiná sa konalo dňa 16.03.2020, kde v ten istý deň boli aj vydané nariadenia SR a Hlavného hygienika SR. Opatrenia boli našim mestom ihneď prijaté v podobe uzavretia škôl a školských zariadení  ZŠ, MŠ, ZUŠ, CVČ, tiež uzavretia kultúrneho domu s plánovanou dezinfekciou podľa rozpisu. Došlo aj k zmene úradných hodín na 08:00 -11:00 utorok, streda, piatok a dôraz sa kladie aj na zvýšenú kompletnú dezinfekciu budov mestskej polície a mestského úradu 2x týždenne. Všetky organizácie boli upozornené verejnými prostriedkami na prerušenie svojej činnosti až do odvolania. Mesto Dobšiná tiež pravidelne informuje obyvateľov prostredníctvom mestského rozhlasu, tiež webstránok www.dobsina.sk a www.mestodobsina.sk ,kde zriadilo aj jedinečný nástroj v pravom dolnom rohu v podobe aplikácie, ktorá obsahuje samodiagnostiku, aktuálne informácie, ale aj užitočné rady. Pre marginalizované skupiny obyvateľstva bol umožnený prístup k pitnej vode v mestskom WC v čase od 08:00 – 11:00 a 13:00 – 16:00, kde taktiež prebieha pravidelná dezinfekcia. Na území mesta prebieha aj osveta rómskych komunít, ktorú pravidelne zabezpečuje referent pre styk s rómskou komunitou a terénni sociálni pracovníci. Okrem pravidelných konzultácií s náčelníkom Mestskej polície v Dobšinej ohľadom dodržiavania nariadení a usmerňovaní občanov boli príslušníci Mestskej polície spoločne s Miestnymi občianskymi poriadkovými službami v Dobšinej veľmi nápomocní aj pri vyplácaní sociálnych dávok, kde dozerali na plynulosť a bezpečnosť. Mesto zabezpečilo dezinfekčný roztok (chlór), ktorý je od 18.3.2020 dodávaný do všetkých budov, mestských spoločností, či miest, kde je potrebný. Je zabezpečené jeho pravidelné dodávanie a tiež jeho prerozdelenie.

Dobšinej sa podarilo zabezpečiť aj ochranné pomôcky pre zamestnancov, kde objednávky boli dodané a ďalšie s následným prísunom rúšok zabezpečené. Veľmi pomáhajú aj samotní obyvatelia, zamestnanci mesta, ale aj organizácie Detstvo deťom, tiež CVČ Dobšiná, ktorí sa pustili do zhotovovania látkových rúšok. Dovedna obyvatelia dodali už 350 ušitých rúšok, ktoré boli rozdané najzraniteľnejším skupinám spolu s inštruktážou, najmä seniorom, či chronicky chorým pacientom. Ochranné rúška pracovníci mesta rozdávajú už od 18.3.2020 a bude sa v tejto činnosti pokračovať.  Mesto do dnešného dňa zabezpečilo 500 rúšok a ďalšie sú objednané u dodávateľov. Mesto Dobšiná spolupracuje aj s miestnou organizáciou  Slovenského Červeného kríža, ktorá je nápomocná pri zadovážení materiálu na výrobu rúšok, no tiež vykonáva aj osvetovú, humanitnú a sociálnu činnosť na území nášho mesta.

Naša samospráva aj prostredníctvom sociálnych sietí, Facebooku, Instagramu a webstránky mesta stále výzva na zapájanie sa občanov na pomoc pri šití rúšok a ich dodávania najviac ohrozeným skupinám, kde záujem pomôcť prejavili mnohí obyvatelia, ale aj živnostníci.  Stále prebieha aj dezinfekcia spoločných priestorov v bytovkách nižšieho štandardu na Dedičnej ulici. Mestská polícia spoločne s Miestnymi občianskymi poriadkovými službami dozerá na to, aby sa občania hromadne nestretávali na verejných priestranstvách napriek tomu, že zatiaľ nie je vyhlásený zákaz vychádzania. Zverejnené boli aj telefónne čísla na lekárov, pokyny k predpisom liekov, ktoré sa majú vykonávať telefonicky, alebo elektronicky. Sociálne pracovníčky zabezpečujú aj donášku nákupu, tiež liekov z lekárne odkázaným obyvateľom, tiež ľuďom, ktorí nemajú príbuzných a sú v karanténe, kde ich môžete kontaktovať na telefónnych číslach: 0918 653 657, 0908 778 112, 0917 668 931.

V súvislosti s karanténnymi opatreniami Mesto Dobšiná prostredníctvom Mestskej polície spolupracuje s Políciou SR, ktorá preveruje všetky nahlásenia nedodržiavania domácej karantény u občanov, ktorí sa vrátili zo zahraničia po účinnosti tohto nariadenia. Aj touto cestou dôrazne žiadame všetkých, ktorí sa vracajú zo zahraničia o dodržiavanie povinnej karantény. Všetci zamestnanci mesta dôrazne žiadajú obyvateľov, ktorí ak nemusia, aby do verejných budov a budov inštitúcií nechodili, ale vybavovali svoje požiadavky telefonicky, prípadne elektronicky. Ak je osobná návšteva nutná žiadajú, aby obyvatelia vstupovali do akýchkoľvek spoločných, či verejných priestorov len z ochranným rúškom. Bude zavedená vládou aj povinnosť pre každého nosiť rúško všade mimo bydliska (spôsob kontroly/udelenia sankcie nezodpovedným sa ešte spresní). Mestské zastupiteľstvá budú zvolávané len v nevyhnutnom prípade a s bodmi nevyhnutnými pre chod mesta. V najbližšej dobe dostanú mestá a obce presné usmernenia, ako by mali prebiehať nutné hlasovania.

Druhé stretnutie krízového štábu Mesta Dobšiná sa uskutočnilo 24.03.2020, kde boli už predtým prijaté opatrenia vyhodnotené. V nich bude mestská samospráva naďalej pokračovať až do odvolania krízovej situácie. Prijaté boli aj nové usmernenia v podobe obmedzenia sobášov a ich účastníkov, ale aj počtu pozostalých na pohreboch, kde je odporučených maximálne 10 osôb. Mesto zabezpečí aj celoochranné oblečenia pre príslušníkov Mestskej polície, aby boli v prípade potreby pripravené. Taktiež na verejných miestach v správe mesta a v mestských budovách pribudnú v spolupráci so SČK letáky ohľadom koronavírusu, pričom mesto osloví aj súkromných prevádzkovateľov, ktorí budú požiadaní o súčinnosť pri umiestnení info letákov v ich prevádzkach.  Krízový štáb mesta zasadá raz týždenne v prípadne nevyhnutnosti aj častejšie. Nové opatrenia sa dopĺňajú priebežne. V mene Mesta Dobšiná chceme poďakovať všetkým zdravotníkom, záchranárom, hasičom, policajtom, dobrovoľníkom, predavačom v obchodoch, ale aj obyvateľom, ktorí sa zapojili do šitia ochranných rúšok, či inak pomáhajú v tejto ťažkej situácii.

Pribudli aj tieto opatrenia nariadené vládou SR

 Krízový štáb mesta Dobšiná

Translate »