Aktuality

Dobšiná sa snaží riešiť premnoženie túlavých psov

 

Obce a mestá sú povinné podľa platnej legislatívy sa starať o túlavé psy. Majú ich umiestniť do karanténnej stanice, pokiaľ ňou disponujú a následne presunúť psa do útulku. Mesto Dobšiná nemá zriadenú vlastnú karanténnu stanicu ani útulok a tak rieši túlavých psov v meste odchytom, čo umožňuje zákon.  Má uzavretú platnú zmluvu o odchyte s firmou TD, s.r.o., Košice.

Novelizovaním zákona o veterinárnej starostlivosti č. 39/2007 Z.z. a to zákonom č. 184 z roku 2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon o veterinárnej starostlivosti a dopĺňajú niektoré zákony vyplývajú povinnosti. Podľa § 22, ods. 8 a 9 zákona č. 39/2007 Z. z. vo veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov sú obce povinné zabezpečiť odchyt túlavých zvierat na území obce, pričom odchyt túlavých zvierat a ich umiestňovanie do útulkov a karanténnych staníc môžu vykonávať iba odborne spôsobilé osoby vyškolené podľa § 6 ods. 2 písm. ap) zákona č. 39/2007 Z. z. V súčasnosti má Mesto Dobšiná dvoch vyškolených príslušníkov mestskej polície, korí oprávneniami spĺňajú požiadavky.

Karanténna stanica a útulok pre zvieratá sú povinné pri prevzatí zvieraťa overiť jeho identifikáciu – čip.  Ak zviera nie je individuálne označené, karanténna stanica, alebo útulok pre zvieratá po jeho prijatí bezodkladne zabezpečí jeho označenie, alebo opis so zreteľom na špecifiká každého druhu; ak ide o psa, mačku alebo fretku, označí ho transpondérom. Ak veterinárny lekár rozhodne, že je potrebné zviera usmrtiť zo zdravotných dôvodov, až vtedy nie je potrebné ho individuálne označiť.

Ak sa vlastník odchyteného túlavého zvieraťa neprihlási o zviera do troch mesiacov odo dňa umiestnenia zvieraťa do karanténnej stanice, alebo do útulku pre zvieratá, dňom nasledujúcim po uplynutí tejto lehoty prechádza vlastníctvo zvieraťa na obec, na území ktorej bolo zviera nájdené. A práve v tomto smere nastáva vážny problém.  „Zistenie majiteľa túlavého zvieraťa v našom meste je zložité, pretože sa k nim nikto nehlási. Na základe tejto skutočnosti firma s ktorou má mesto zmluvu nechce prísť urobiť odchyt túlavých zvierat, nakoľko by ich po uplynutí lehoty troch mesiacov musela znovu vrátiť na miesto, kde boli odchytené, takže situácia by sa nezmenila. Situácia v meste je vážna, túlaví psy útočia „zatiaľ“ na mačky a chápeme, že sa obyvatelia pýtajú, či nie je len otázkou času, kedy začnú ohrozovať aj ich. Týmto žiadame občanov, aby boli trpezliví a každodenne hľadáme riešenia v snahe zabezpečiť najmä bezpečnosť a poriadok. Oslovili sme aj ďalšie odchytové stanice a útulky v okruhu 100 km. Problémom však je stále ich kapacita, kde sú všetky zariadenia beznádejne preplnené a preto nateraz nemôžu Dobšinej poskytnúť služby vo forme odchytov. Samozrejme sme otvorení aj reálnym návrhom od obyvateľov, s ktorými sme neustále v kontakte,“ zdôraznil v závere náčelník MsP v Dobšinej, Jaroslav Plačko.

Túlavé psy sa takto aj po odchytoch ľahko môžu stať mestskými a po troch mesiacoch sa môžu oficiálne do mesta vrátiť a ďalšiu zodpovednosť za ne preberá mesto. Podľa mnohých za túto bezútešnú situáciu môžu predovšetkým nezodpovední chovatelia, ktorí si zadovážia psa, často ho neprihlásia do evidencie, neposkytujú mu veterinárnu starostlivosť a defakto neraz takto prevádzkujú nelegálne chovy. O zvieratá sa im často stará ulica a keďže psy nie sú čipované a ani kastrované, vytvárajú sa tak vhodné podmienky pre ich ďalšie rozmnožovanie, čoho následkom je prehodenie morálnej aj finančnej zodpovednosti na mesto a tým aj všetkých daňových poplatníkov. Najúčinnejším no dlhodobým riešením je aj podľa veterinárnych lekárov zmena myslenia obyvateľov, ktorí ak si zadovážia zviera, musia sa vedieť o neho postarať a prijať plnú zodpovednosť tak, ako to ukladá aj zákon a nariadenia mesta.

Red. MD

Translate »