Aktuality

Členovia DHZ v Dobšinej dbajú na bezpečnosť a pomáhajú

 

Mesto Dobšiná je zriaďovateľom Dobrovoľného hasičského zboru v Dobšinej, ktorého úlohou je zdolávanie požiarov a vykonávanie záchranných prác pri živelných pohromách a iných mimoriadnych udalostiach (ďalej len DHZ). DHZ  pozostáva z 24-tich  členov. Devätnásť členov  spĺňa podmienku  odbornej spôsobilosti na výkon činnosti v hasičskej jednotke. Pre piatich členov DHZ je potrebné zabezpečiť základnú odbornú prípravu člena DHZ.

V roku 2022 členovia DHZ zasahovali pri dvoch požiaroch a troch technických zásahoch. Dňa 19. júla 2022 došlo k požiaru traktora a následne rodinného domu na ulici Hnileckej č. 920/5. Udalosť ohlásil primátor mesta Ján Slovák. Dňa 27. júla  2022 došlo k požiaru lesa v ťažko dostupnom teréne o výmere 55 ha v k.ú. Malá Lodina. Udalosť bola ohlásená  z operačného strediska HaZZ. 22. augusta  2022 došlo k zaplaveniu pivničných priestorov rodinného domu na ulici Osloboditeľov 185 v obci Vlachovo. Dňa 25. septembra 2022 došlo k upchatiu kanalizácie v rodinnom dome na ulici Záhradnej 860 v Dobšinej.

V rámci zdokonaľovacej prípravy  bolo v hasičskej jednotke uskutočnených  v roku 2022 –  12 cvičení . Členovia DHZ v rámci svojej činnosti  vykonávajú aj údržbu a kontrolu hasičskej techniky v rozsahu a časových intervaloch stanovených výrobcom hasičskej techniky s dôrazom na akcieschopnosť  zásahových vozidiel. V roku 2022 sa piati členovia DHZ – Marián Jalč, Peter Zahoranský, Mário Zahoranský, Juraj Garan a Marián Vikartovský zúčastnili základnej odbornej prípravy členov hasičskej jednotky.

Dobrovoľný hasičský zbor mesta Dobšiná získal v roku 2022 paušálnu finančnú podporu  3 000,- € z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky. Poskytnutá dotácia bola použitá  na vykonanie servisnej prehliadky vozidla IVECO Daily a na nákup technických zariadení  pre hasičskú jednotku.

Zákon NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi zveril časť výkonu štátnej správy na úseku ochrany pred požiarmi obciam a mestám. Mesto Dobšiná v zmysle § 23 citovaného zákona vykonalo preventívne protipožiarne kontroly. Primátor mesta Dobšiná poveril vykonávaním preventívnych protipožiarnych kontrol  technika požiarnej ochrany   Věru Krížovú  a členov Dobrovoľného hasičského zboru v Dobšinej, ktorí absolvovali školenie na vykonávanie týchto kontrol prostredníctvom technika požiarnej ochrany. Za vedúceho  kontrolnej skupiny mesto ustanovilo Michala Nehrera, členom  kontrolnej skupiny je Marián Jalč.

Preventívne protipožiarne kontroly boli vykonávané v čase od 5. septembra 2022 do 30. novembra 2022. Kontrolované subjekty boli vopred informované prostredníctvom mestského rozhlasu a miestnej tlače – Dobšinských novín. Preventívne protipožiarne kontroly boli vykonané podľa ročného plánu na uliciach: Zimnej od súpisného čísla 85 po súpisné číslo 1158, Železničnej od súpisného čísla 289 po súpisné číslo 319, Mlynskej od súpisného čísla 302 po súpisné číslo 307. V kalendárnom roku 2022 bolo skontrolovaných  196 nehnuteľností. Objektov kde neboli zistené nedostatky bolo 189.  V siedmich objektoch boli zistené nedostatky, ktoré neboli bezprostredne odstránené  a môžu mať vplyv na vznik požiaru. Preventívne protipožiarne kontroly v meste sa vykonávajú podľa vopred stanoveného ročného plánu. V kalendárnom roku 2023 je plánovaná kontrola v 194 nehnuteľnostiach na uliciach: Banská, Budovateľská, Jarková, Hronská, Slnečná, P.J. Šafárika, Lesná a Partizánska.

Zo správy DHZ sprac. & foto: J. Karika

Translate »