Aktuality

Činnosť Dobrovoľného hasičského zboru mesta Dobšiná

 

V priestoroch hasičskej zbrojnice v Dobšinej sa dňa 5. marca 2022 zišli členovia Dobrovoľného hasičského zboru v Dobšinej na  výročnej  členskej  schôdzi, aby bilancovali činnosť hasičskej jednotky mesta Dobšiná za uplynulé tri roky. Z dôvodu protipandemických opatrení   nebolo možné uskutočniť výročnú členskú schôdzu v roku 2020 a v roku 2021. Hasičská jednotka /DHZ Dobšiná/  má 24 členov. Zriaďovateľom DHZ je Mesto Dobšiná. Hasičská jednotka vykonáva zásahovú a preventívnu činnosť.

V rámci zásahovej činnosti hasičská jednotka v roku 2019  zasahovala pri  dvoch  požiaroch a desiatich  technických zásahoch.

V rámci požiarov:

  • Dňa 9. júla 2019 ohlásil riaditeľ Mestských lesov Dobšiná p. Marcel Kollárik požiar lesného porastu v lokalite Gugeľ. Na zásah bola použitá technika T 148 CAS 32,  3x D prúd, vodu im kyvadlovým spôsobom dopĺňal HaZZ.  Zásahu sa zúčastnili Miroslav Rešovský, Ľuboš Vlček a zamestnanci Mestských lesov Dobšiná.
  • Dňa 4. augusta 2019 došlo k požiaru kotolne v obci Dedinky.  Udalosť oznámil operačný HaZZ.   Zásahu sa zúčastnili  traja členovia DHZ, Ivan Garan, Marián Vikartovský a Mário Zahoranský.  Jednotka pri zásahu použila techniku T 148 CAS 32.

V rámci technických zásahov:

  • Dňa 13.11. 2019 členovia DHZ Ivan Garan, Marián Vikartovský a Mário Zahoranský zasahovali pri monitorovaní povodňovej situácie.  O pomoc požiadala starostka obce Mlynky.  Členovia DHZ plnili protiprúdové zábrany vodou pomocou  techniky Karosa CAS 25 a kalových čerpadiel v spolupráci  s jednotkami DHZ  Mníšek nad Hnilcom, DHZ Betliar a DHZ Rejdová.
  • Deväť technických zásahov súviselo s kontrolou a čistením upchatej dažďovej a verejnej kanalizácie.

V roku 2020 členovia DHZ zasahovali pri  jednom   požiari  a  štyroch  technických zásahoch.

  • Dňa apríla 2020 došlo k požiaru lesného porastu na Dobšinskom kopci. Udalosť ohlásil Ing. Juraj Husár.  Členovia DHZ použili pri zásahu techniku   T 148 CAS 32, 1 x C prúd. Zásah trval 3 hodiny.
  • Dňa 6. mája 2020 členovia DHZ Dobšiná  Vladimír Balúch a Martin Novotný  sa zúčastnili služby v Karanténnom stredisku v Rožňave. Členovia DHZ na pokyn koordinátora karanténneho strediska roznášali stravu a dezinfikovali spoločné priestory karanténneho strediska. Služba sa konala od 7:00 hod. do 19:00 hod.
  • Tri technické zásahy súviseli s kontrolou a čistením upchatej dažďovej a verejnej kanalizácie.

V roku 2021 členovia DHZ zasahovali pri  dvoch požiaroch  a  dvanástich  technických zásahoch.

  • Dňa 16. marca 2021 došlo k požiaru trávnatého porastu v lokalite Vyše mesta. Zásahu sa zúčastnili  Ivan Garan,  Mário Zahoranský, Miroslav Rešovský, Juraj Garan. Jednotka na  zásah  použila techniku T 148 CAS 32. Jednotka dopĺňala techniku HaZZ hasebnou látkou a pomáhala s presúvaním hadicového vedenia. Zásah trval 2 hodiny.
  • Dňa 5. apríla 2021 došlo k požiaru listnatého lesa na ploche cca 2 ha v lokalite Dobšinský kopec. Udalosť ohlásil konateľ Mestských lesov Dobšiná p. Marcel Kollárik. Zásahu sa zúčastnili  Miroslav Rešovský, Michal Nehrer, Marián Vikartovský, Juraj Garan,  Ivan Garan, Mário Zahoranský, Ján Laurinc, Michal Nehrer ml.   Jednotka na zásah použila  2 x D prúd z T 148 CAS 32 a 1 x D prúd z LIAZ Karosa CAS 25 a zabezpečovala  kyvadlovú dopravu vody pre HaZZ. Zásah trval 3 hodiny a 15 minút.
  • Osem technických zásahov súviselo s kontrolou a čistením upchatej dažďovej a verejnej kanalizácie.  Dva technické zásahy súviseli s čistením kanalizácie v bytových domoch.

V rámci zdokonaľovacej prípravy  členovia hasičskej jednotky organizujú každoročne  dvanásť cvičení. S dôrazom na akcieschopnosť zásahových vozidiel  vykonávajú  údržbu a kontrolu hasičskej techniky v rozsahu a časových intervaloch stanovených výrobcom hasičskej techniky.

V zmysle zákona 37/2014 o Dobrovoľnej požiarnej ochrane SR,  Dobrovoľný hasičský zbor mesta  Dobšiná je zaradený do kategórie B celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov hasičských jednotiek na území  Slovenskej republiky. DHZ Dobšiná je poskytovaná    ročná paušálna finančná podpora  3 000,- € z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky. Poskytnutá dotácia bola použitá  na nákup výstroje a výzbroje pre hasičskú jednotku a na zabezpečenie opráv zásahových vozidiel.

Činnosť DHZ  z oblasti požiarnej prevencie

Zákon NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi zveril časť výkonu štátnej správy na úseku ochrany pred požiarmi obciam a mestám. Mesto Dobšiná v zmysle § 23 citovaného zákona vykonalo  preventívne protipožiarne kontroly za účelom preverenia  dodržiavania povinností na úseku ochrany pred požiarmi v objektoch a priestoroch fyzických osôb, právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb, kde nevykonáva dozor Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Rožňave.

Mesto vytvorilo na vykonávanie preventívnych protipožiarnych kontrol kontrolnú skupinu, ktorej členmi sú Ľuboš Vlček a Michal Nehrer. V roku 2019 boli preventívne protipožiarne kontroly  vykonané  na uliciach: SNP od súpisného čísla /ďalej len s. č./ 479 po s. č. 630, Banskej od s. č.  631 po s. č. 655, P.J. Šafárika od s. č.  658 po s. č. 668, Lesnej od s. č. 670 po s. č. 679, Partizánskej od s. č. 697 po s. č. 725, Záhradnej od s. č. 726 po s. č. 764.

Skontrolovaných bolo 216 nehnuteľností podľa ročného plánu a jedna nehnuteľnosť na základe podnetu  od občana. V štyroch objektoch boli zistené nedostatky, ktoré môžu mať vplyv na vznik požiaru. V roku 2020 boli preventívne protipožiarne kontroly vykonané na uliciach: Novej od s. č. 766 po s. č. 1179, Tri ruže od s. č. 879 po s. č. 886, Skalná od s. č. 887 po s. č. 1172, Hnilecká od s. č. 912 po s. č. 951, Vlčia dolina od s. č. 955 po s. č. 1173.  Skontrolovaných bolo  197 nehnuteľností podľa ročného plánu a jedna nehnuteľnosť na základe podnetu  od občana. V štyroch objektoch boli zistené závažné nedostatky, ktoré môžu mať vplyv na vznik požiaru.

V roku 2021 boli preventívne protipožiarne kontroly vykonané na uliciach: Kúpeľnej od s. č. 970 po s. č. 1080, Vyše mesta od s. č. 1023 po s. č. 1201, Niže mesta od s. č. 1044 po s. č. 1057, Severná od s. č. 1059 po s. č. 1078, Mierová od s. č. 1180 po s. č. 1194, Dedičná  s. č. 1099  a 1100, s.  č. 1566 a 1567,  Rybárska od s. č. 2 po s. č. 17, Turecká od s. č. 18  po s. č. 73,  Cintorínska od s. č. 74 po s. č. 84. Skontrolovaných  186 nehnuteľností. V piatich objektoch boli zistené nedostatky, ktoré môžu mať vplyv na vznik požiaru.

Z každej protipožiarnej kontroly bol vypracovaný záznam o kontrole. Konkrétne nedostatky z kontrolovaných objektov boli spísané formou  zápisníc. Mesto Dobšiná na základe zápisníc, rozhodnutím uložilo opatrenia a lehoty na odstránenie zistených nedostatkov.  Po uplynutí lehoty sú vykonané následné protipožiarne kontroly. Ak sa pri následnej protipožiarnej kontrole zistí, že  nedostatky odstránené neboli, Mesto Dobšiná o tom  upovedomí Okresné riaditeľstvo HaZZ v Rožňave. V roku 2022 budú preventívne protipožiarne kontroly vykonávané na uliciach Zimná od s.č. 85 po s.č. 288, Železničná od s.č.  289 po s.č. 319, Mlynská od s.č. 302 po s.č. 307.

Ivan Garan, veliteľ DHZ Dobšiná, foto: JK

Translate »