Aktuality

Ako hospodárilo mesto s verejnými prostriedkami?

 

Pre každú samosprávu je základným nástrojom finančného hospodárenia rozpočet. 

Z neho sa dozvedáme tie najdôležitejšie fakty o výdavkoch a príjmoch samosprávy mesta a môžeme jednoducho odsledovať jednotlivé položky, ktoré neraz zaujímali obyvateľov aj na našom portáli. Pozrime sa teda spoločne na vybrané jednotlivé položky, ktoré táto zverejnená správa uvádza. Najprv si predstavme rozpočet ako celok v prehľadnej tabuľke.

 

 

Rozpočet mesta k 31.12.2012 v celých €

Rozpočet

Rozpočet

po zmenách

Príjmy celkom

2 878 703

4 179 233

z toho :

Bežné príjmy

2 664 274

3493 296

Kapitálové príjmy

30 000

357 705

Finančné príjmy

136 000

209 180

Príjmy RO s právnou subjektivit.

48 429

119 052

Výdavky celkom

2 878 703

4 084 704

z toho :

Bežné výdavky

1 674 116

2 206 144

Kapitálové výdavky

132 300

329 799

Finančné výdavky

36 000

394 129

Výdavky RO s právnou subjekt.

1 036 287

1 154 632

Rozpočet obce

0

+ 94 529

       

Začnime príjmami samosprávy. Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve: Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 1 196 042 € z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2012 poukázané prostriedky zo ŠR v sume 1 134 703,76. €, čo predstavuje plnenie na 94,87 %.Daň z nehnuteľností : Z rozpočtovaných 101 600 € bol skutočný príjem k 31.12.2012 v sume 93 569,15 €, čo je 92,10 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 32 964,16 €, dane zo stavieb boli v sume 57 550,74 € a dane z bytov boli v sume 3 054,25 €. Predpis dane v r. 2012 bol v sume 96 335,03 €. K 31.12.2012 mesto eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 31.565.

Mnohí psičkári nevedia aká suma sa vyzbierala u nich a túto položku nájdeme zahrnutú v kolonke Domáce dane: Daň za psa – dosiahnutý príjem bol v sume 3 230,03 €, čo bolo 97,88 % plnenie. Pohľadávky k 31.12.2012 sú v sume 2 186,99 €. Významným príjmom je aj príjem z podnikania a z vlastníctva majetku:  Z rozpočtovaných 686 058 € bol skutočný príjem k 31.12.2012 v sume 690 087,96 €, čo je 101,03 % plnenie. Ide o príjem podiel na zisku od spoločností založených mestom – od Mestských lesov, s.r.o. v sume 42 000 €, príjem z prenajatých pozemkov v sume 631 815,60 € z toho od ML s.r.o 602 000 € a od Podniku služieb mesta Dobšiná s.r.o. 15 747,30 €. Príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov bol splnený k 31.12.2012 v sume 16 272,36 €. Pohľadávky nájomného k 31.12.2012 evidujeme v sume 162 663 €. Koľko ale stáli výdavky? Najprv si pozrime tabuľku.

 

Funkčná klasifikácia

Rozpočet

Skutočnosť

% plnenia

01 Všeobecné verejné služby

675 610

624 085,94

92,37

03 Verejný poriadok a bezpečnosť

215 801

205 153,38

95,07

04 Ekonomická oblasť

66 567

65 467,91

98,35

05 Ochrana životného prostredia

219 950

201 758,93

91,73

06 Bývanie a občianska vybavenosť

116 416

108 067,47

92,83

08 Rekreácia, kultúra, náboženstvo

246 806

240 540,23

97,46

09 Vzdelávanie

337 249

317 060,81

94,01

10 Sociálne zabezpečenie

327 745

325 320,05

99,26

 

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania: Z rozpočtovaných 761 546,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2012 v sume 729 859,21 €, čo je 95,84. % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov MsÚ, mestskej polície, matriky, Spoločného stavebného úradu, Spoločného školského úradu, opatrovateľskej služby, aktivačných pracovníkov a pracovníkov školstva s výnimkou právnych subjektov.Poistné a príspevok do poisťovní: Z rozpočtovaných 274 333 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2012 v sume 265.663,47 €, čo je 96,84 % čerpanie. Sú tu zahrnuté odvody poistného z miezd pracovníkov za zamestnávateľa.

Tovary a služby: Z rozpočtovaných 871 122 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2012 v sume 819 413,61 €, čo je 94,06 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk vedených v rámci účtovnej jednotky MESTO DOBŠINÁ, ako sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za nájom a ostatné tovary a služby. Bežné transfery: Z rozpočtovaných 261 443 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2012 v sume 256 917,37 €, čo predstavuje 98,27 % čerpanie.  Vo výdavkoch ďalej nájdeme aj tieto kapitálové výdavky:

Funkčná klasifikácia

rozpočet

skutočnosť

% plnenia

Výdavky verejnej správy

143 980

10 982,98

7,62

Verejný poriadok a bezpečnosť

9 500

0

0

Ekonomická oblasť

160 435

136 334,05

84,98

Ochrana životného prostredia

2 300

0

0

Bývanie a občianska vybavenosť

3 600

3 199,99

88,89

Rekreácia, kultúra a náboženstvo

3 000

2 000,00

66,67

Vzdelávanie – predškolská výchova

984

981,32

99,73

Sociálne zabezpečenie

6 000

5 995,19

99,92

 

Kompletný dokument o záverečnom účte mesta za rok 2012

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Translate »