Aktuality

V domčeku OZ Detstvo deťom prebehlo meranie vývinu detí

 

V týchto dňoch prebiehalo v našom RC Domček meranie vývinu detí vo veku od 5 mesiacov do 6 rokov. Meranie je súčasťou nového ročníka Programu rozvoja rómskych komunít, ktorý realizuje Karpatská nadácia v spolupráci s Nadáciou Ekopolis od roku 2015 a v rámci ktorého už niekoľko rokov podporuje aj aktivity nášho OZ Detstvo deťom.

Meranie je zamerané na posúdenie vývinu detí v oblastiach: hrubá motorika, jemná motorika, jazyk/komunikácia, kognitívna oblasť, psychosociálna oblasť a prebieha formou dotazníkov, pri tvorbe ktorých bol uplatnený prístup typického správania detí v danom vekovom období. Na oblasť posúdenia zraku a sluchu pre kompletnosť výstupov bude slúžiť záznam od pediatra. Metodika merania vývinu bola vytvorená v spolupráci s Výskumným ústavom detskej psychológie a patopsychológie.

Samotné meranie, zaznamenávanie a odoslanie výsledkov detí v našom Domčeku koordinuje a realizuje Zuzka Leskovjanská, ktorá absolvovala seminár k metodike merania vývinu a meranie si vyskúšala pod odborným dohľadom. Merania by mali byť tri, prvé prebiehalo v týchto dňoch, ďalšie by sa malo uskutočniť v mesiaci október/november 2021 a ďalšie v termíne máj/jún 2022.

V našom Domčeku je do merania zapojených 30 detí. Meranie je pre deti zábavou, pretože prebieha hravou formou. Batériu materiálu, ktorý sa pri meraní používa, tvoria rôzne hračky. Mamičky boli zvedavé, ako prvé meranie dopadne. O vývin svojich detí sa zaujímajú a chceli vedieť, ako na tom ich detičky sú. Dozvedeli sa, v ktorej oblasti treba s dieťatkom pracovať viac. Svojim deťom sa môžu venovať v Domčeku, ale aj doma.

Hračky a knihy pre deti si môžu mamičky požičať v našej požičovni Hračkovnica a Knižnica, ktoré prevádzkujeme v našom Domčeku vďaka podpore Školy dokorán, n.o. Pomôcť im môžu aj naše Amalky – mentorky ranej starostlivosti v domácom prostredí, ktoré sa deťom venujú doma, ich aktivity sú súčasťou Projektu „Rodičovské centrum – centrum podpory včasnej intervencie“ podporeného z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.

Meranie vývinu detí nám pomôže zhodnotiť vplyv nášho snaženia, aktivít v našom Domčeku i v domácom prostredí rodín na vývin detí, s možnosťou posudzovania výsledkov detí z dlhšieho časového hľadiska. Vďaka tomuto meraniu budeme mať my i mamičky možnosť posúdiť aktuálne zručnosti detí, odhaliť možné oslabenia, venovať oslabeným funkciám väčšiu pozornosť, sledovať pokroky detí a tešiť sa z ich úspechov a napredovania.

Zuzka Leskovjanská a Norika Liptáková, OZ Detstvo deťom

Translate »