Aktuality

Ukončili projekt na zlepšenie ochrannej protipožiarnej infraštruktúry

 

V roku 2015 podala spoločnosť Mestské lesy Dobšiná projekt so žiadosťou o nenávratný finančný príspevok (NFP) v rámci operačného programu Rozvoja vidieka na roky 2014 – 2020 v celkovej výške 842 763 EUR. Napriek enormnej snahe pracovníkov našej spoločnosti a veľmi krátkej dobe na prípravu a podanie projektu bolo úsilie v roku 2017 zmarené rozhodnutím o neschválení žiadosti o NFP z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov určených na vyčerpanie vo výzve. V ďalšom období sme sa snažili využiť všetky mechanizmy na to aby bola naša žiadosť opätovne prehodnotená a to sa nám podarilo v roku 2018, keď na základe rozhodnutia Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA) bola žiadosť schválená a v druhej polovici roka aj podpísaná zmluva o poskytnutí NFP. Vzhľadom na blížiacu sa zimu bol s vybratou spoločnosťou STRABAG dohodnutý posun termínu stavby na jar 2019.

16. apríla 2019 sme mohli konečne zahájiť realizáciu projektu: Investície do rozvoja lesných oblastí a zlepšenia životaschopnosti lesov keď bolo odovzdané stavenisko dodávateľovi prác spoločnosti STRABAG s.r.o., ktorá započala s výstavbou protipožiarnych lesných ciest Pingarty – Suchý vrch – Rakovec, lesnej cesty Gápel,  protipožiarnych nádrží pri chate v Rakovci a na Gápli. Poslednou realizáciou bol aj protipožiarny monitorovací systém pre detekciu vzniku požiaru.

V rámci výstavby a rekonštrukcie lesných protipožiarnych ciest kategórie 2L boli realizované zemné práce na rozšírení krajníc a telesa cesty, jej spevnením štrkovým podkladom v dvoch vrstvách o celkovej dĺžke cca 8 km. Oba cesty boli po celej dĺžke zabezpečené priečnymi a pozdĺžnymi odvodňovacími zariadeniami vo forme priekop, rigolov, nových priepustov a kovových odrážok. Požiarna nádrž Rakovec bola rekonštruovaná z pôvodného umelého jazierka na ktorom sa prehĺbilo dno, vybudoval prívodný, odtokový kanál a oporný múr hrádze s výpustným objektom. Požiarna nádrž Gápel je novobudovaná zemná nádrž, plne zapustená do terénu. Na vnútorné svahy a dno boli vo viacerých vrstvách aplikované štrkové lôžka, nepriepustná fólia s ručne vykladaným kamenivom. Výstavba protipožiarneho monitorovacieho systému obsahuje 16 kamier rozmiestnených na viacerých lokalitách územia spravovaného našou spoločnosťou. Tieto špeciálne kamery by mali slúžiť ako zabezpečovací prvok pre prevenciu a včasnú detekciu možného požiaru.

Tak ako sme informovali v jarných mesiacoch, jedná sa doposiaľ o najväčšiu investíciu našej spoločnosti prostredníctvom cudzích nenávratných finančných prostriedkov. Momentálne prebiehajú na jednotlivých stavebných úsekoch posledné dokončovacie práce, tak aby mohli byť odovzdané a pripravené na kolaudáciu. V mene spoločnosti Mestské lesy Dobšiná by som sa chcel osobne poďakovať všetkým zamestnancom, projektantom, dodávateľom a subdodávateľom prác, ktorí akoukoľvek formou prispeli k realizácii tohto náročného projektu. Zároveň sa chcem poďakovať širokej verejnosti, vlastníkom pozemkov i návštevníkom poľovných revírov či turistom a cykloturistom za trpezlivosť a obmedzenie, ktoré bolo spôsobené počas stavebných prác v priebehu roka.

Na záver môžem len skonštatovať že úsilie vynaložené od roku 2015 nevyšlo na zmar a pre mesto Dobšiná ako vlastníka pozemkov sme prostredníctvom nenávratného finančného príspevku Pôdohospodárskej platobnej agentúry zhodnotili a zveľadili majetok o viac ako 800 tis. eur.

Marcel Kollárik, konateľ spoločnosti ML Dobšiná

Translate »