Aktuality

Primátor Ján Slovák: O kanalizácii v Dobšinej narovinu

 

Vážení Dobšinčania, o projekte kanalizácie a čistiarne odpadových vôd bolo toho už napísané veľmi veľa, no na základe stále vznikajúcich dezinformácii považujem za potrebné informovať o tomto projekte znovu. Príprava projektu bola už v roku 2009. Mesto sa dlho pokúšalo získať financie na kanalizáciu no úspešné bolo až v roku 2014. V roku 2011 bolo vyhlásené verejné obstarávanie, v tom čase odborne spôsobilou osobou, s ktorou vedenie mesta podpisovalo rôzne dokumenty. Samozrejme dnes už túto osobu nikto zo zúčastnených nepozná. Už tu začali problémy, ktoré dnes musíme riešiť. Mesto Dobšiná bolo upozornené na nedostatky pri príprave diela v rokoch 2011-2012 na základe čoho mesto v roku 2017 zazmluvnilo advokátsku kanceláriu, prostredníctvom ktorej Mesto Dobšiná podalo správnu žalobu. Projekt sa spracovával na základe informácií, ktoré podávalo mesto, takže keď som „obvinil“ projektanta z chýb v projekte, jeho odpoveď bola jednoznačná, že projekt sa kreslil na základe informácií a požiadaviek podaných Mestom Dobšiná. Nebudem tu rozpisovať kto v tom čase podával informácie za mesto, aby to nevyznelo, že chcem niekoho obviňovať. Jeden náš politik na jednom zasadnutí vyhlásil, že tento projekt má preto problémy, lebo nebol aktualizovaný. Aktualizovaný v čom ??? To, že koľko potôčkov je v meste, kadiaľ vedie stará klenbová časť, či ako vysoko sú vývody min. 50 ročných domov atď. …. Všetkého tohto sa týkajú problémy a všetky tieto veci tu boli už dávno predtým, ako sa projekt začal kresliť. Aktualizovať sa dajú záležitosti, ktoré vznikli nanovo, no každopádne ho teda bývalé vedenie mohlo „aktualizovať“, ja by som skôr použil slová skontrolovať, opraviť a doplniť.

Terajšie vedenie mesta tento projekt zdedilo v takej forme, že sme mali jeden rok na realizáciu. Toto bolo pre niekoho nepredstaviteľné, keďže stavba takýchto rozmerov sa normálne realizuje v dvojnásobne dlhšom čase. Víťazom verejného obstarávania a teda zhotoviteľom diela sa stalo konzorcium TUCON, ktoré sa skladalo zo štyroch firiem a každá z nich mala pri realizácii ďalších XY subdodávateľov. TUCON-U sa podarilo túto stavbu zrealizovať za jeden rok, žiaľ iná možnosť nebola. V prípade nedodržania podmienky zmluvy o NFP t.j. ukončiť realizáciu projektu do 31.12.2015 (za jeden rok) by muselo mesto Dobšiná zabezpečiť dofinancovanie projektu z vlastných zdrojov. Niektoré časti sú urobené veľmi kvalitne a dobre, tu musím spomenúť čističku, na ktorej zatiaľ neevidujeme žiadnu závadu, či nedostatok. Niektoré časti sú urobené nekvalitne (väčšinou sa jedná o presaky spodných vôd a spojov), čo má za následok veľký prítok na čističku. Niektoré časti sú urobené nazvem to nepochopiteľne, ako napríklad prekopanie dažďových zvodov a zasypanie bez toho, aby sa dali do funkčného stavu. Zarážajúce je, že tieto pochybenia „nevidel“ ani dozor za naše mesto (v súčasnej dobe už pre mesto nepracuje). Mesto preto naďalej rieši aj právnu situáciu okolo týchto závad, ako aj na dozorujúcu spoločnosť, ktorá bola tak isto verejne vysúťažená.  Kde nastali pochybenia, prečo dozorujúca spoločnosť neevidovala poškodenie existujúceho majetku mesta atď…. Všetko toto je súčasťou právnych analýz, z ktorých mesto vyvodí dôsledky zodpovednosti, či už žalobou, alebo trestným oznámením na spoločnosť, či jednotlivcov.

Veľakrát som už napísal, či povedal, že tento projekt je nedokonalý a prináša veľa problémov, ktoré je potrebné doriešiť, upraviť, dobudovať. Cesta späť nie je, je potrebné ísť dopredu, riešiť všetky nedostatky a závady, aby sme celú kanalizáciu priviedli k plne funkčnej spokojnosti nás všetkých – koncových užívateľov. Mesto Dobšiná od začiatku riešilo tieto problémy a mnohé z nich sa aj za pomoci zhotoviteľa a prevádzkovateľa podarilo doriešiť už pri výstavbe. Ostatné problémy sa riešia dodnes. Mesto má pravidelné sedenia za účasti nás, ako majiteľov stavby, zhotoviteľa a prevádzkovateľa. Spoločnými silami sa pracuje na hľadaní riešení, aby to fungovalo bezproblémovo. Na zhotoviteľa sa do dnešného dňa podalo 85 reklamácií podľa zmluvy o dielo. Veľká časť reklamácií je už odstránená, samozrejme na náklady zhotoviteľa a pokračuje sa v odstraňovaní ďalších. Obyvatelia boli niekoľkokrát vyzývaní, či už na internetových stránkach mesta, mestských novinách, mestským rozhlasom, aby všetky závady a podozrenia na poruchy nahlasovali na mestskom úrade. Aj vďaka vám Dobšinčanom sa tieto nedostatky darí odstraňovať.

Ďalšou dôležitou časťou bolo pripájanie obyvateľov ku kanalizácii. Za pomoci projektu VVS t.j. prevádzkovateľa kanalizácie pod názvom Napojme sa ( http://www.vodarne.eu/data/uploads/pdf/napojme-sa2018/napojme-sa.pdf a http://www.vodarne.eu/data/uploads/pdf/pripojka-za-1e/letak_pripojka_1e.pdf ) sa mestu podarilo podať za spolupráce s občanmi mesta viac ako 700 oprávnených žiadostí o pripojenie. Mesto sa do tohto projektu pre občanov zapojilo zabezpečením výkopových prác, či už pomocou Podniku služieb mesta Dobšiná s.r.o., verejnoprospešných prác, ale aj v subdodávkach miestnych firiem. Samozrejme aj prípojky nie sú všetky bezproblémové, no zatiaľ sa nám darí hľadať prijateľné riešenia. Je potrebné poznamenať, že zo zákona je občan povinný si prípojku zabezpečiť sám na vlastné náklady. Naďalej budeme riešiť problémy tejto stavby, či už formou reklamácií a ich odstraňovaní zhotoviteľom, alebo na základe podnetov od občanov mesta. Vedenie mesta, ako aj prevádzkovateľ (VVS) majú snahu a ochotu pomáhať aj tým, ktorí sa nezapojili do projektu „Napojme sa“, alebo boli neoprávnenými žiadateľmi. Prevádzkovateľ (VVS) postupne už od minulého roka prevádza kontrolné monitorovanie stavby (kamerové skúšky atď.) a tak isto dáva podnety na reklamácie a odstraňovanie nedostatkov. Zhotoviteľ spolupracuje a zabezpečuje vykonávanie uznaných reklamácií, opráv a porúch.

Na záver by som ešte rád dodal, že určite ešte nejakú dobu potrvá pokiaľ sa dá na tomto diele všetko na poriadok. Ktovie aké nedostatky sa ešte ukážu a budeme ich musieť vyriešiť. Prvoradé je, aby toto dielo bolo plne funkčné a prospešné pre obyvateľov mesta, ako aj pre okolitú prírodu. Na druhom mieste je vyvodenie dôsledkov pre tých, ktorí pri plánovaní, projektovaní, realizácii a dozorovaní pochybili.

Ďakujem celému vedeniu Mesta Dobšiná, konateľom našich spoločností, všetkým občanom, firmám, organizáciám a všetkým tým, ktorí sú nápomocní pri riešení problémov tohto diela a majú záujem o spoluprácu a spoločný výsledok.  Žiaľ máme tu aj takých, ktorí záujem spolupracovať nemajú a vedome šíria dezinformácie, ako aj ničím nepodložené „pravdy“, či už ústne, alebo prostredníctvom sociálnych sietí. Som presvedčený o tom, že riešenie týchto problémov, ako aj kritika musia mať tiež nejakú úroveň, aby to bolo riešiteľné a samozrejme ochota a chuť, či už z mojej strany, alebo zo strany vedenia mesta tu je.  Dohady, osočovanie, obviňovanie a podobne v kritike nemajú čo hľadať, no to už asi nezmeníme, stále to tak bolo, je a aj bude, každý človek pôsobiaci v nejakej funkcii má prajníkov aj neprajníkov. Vyhovieť každému sa nedá, no robme všetko preto, aby sme našli spoločnú „reč“, vždy keď sa jedná o prospech všetkých.

Ján Slovák, primátor mesta Dobšiná, ilustračné foto: Red.

Translate »