Aktuality

Pôsobenie SČK v Dobšinej počas pandémie koronavírusu

 

Slovenský Červený kríž (SČK) má v Dobšinej bohatú tradíciu a zázemie. Väčšina ľudí u nás si túto medzinárodnú organizáciu spája s masovými akciami zamerané na verejnosť, ako napríklad Kvapka krvi. To je však iba časť celkového dosahu a poslania hnutia, ktoré poskytuje tiež zdravotnícky dohľad nad hromadnými podujatiami, akými sú v našom meste aj Turíce, Dobšinský kopec, či rôzne športové podujatia. SČK spolupracuje tiež so všetkými školskými a predškolskými zariadeniami, kde sa snaží najmä posilniť informovanosť mladých ľudí skrz besied priamo na školách, alebo v združeniach. V mnohých prípadoch zabezpečuje aj školenia pre deti a mládež, ale aj pedagógov, zabezpečuje tiež kurzy prvej pomoci a opatrovania. O to viac sa pre zameranie u nás stala pomoc Slovenského Červeného kríža potrebnou počas pandémie koronavírusu.

Ako jednou z prvých organizácií bol počas vyhlásenia výnimočného stavu mestom Dobšiná oslovený práve Slovenský Červený kríž, ktorý dobre pozná miestne pomery. „V úplnom začiatku sme v spolupráci s mestom rozdistribuovali náučné letáky a zriadili informačnú tabuľu povedľa materskej školy na Ulici SNP. Na nej môže široká verejnosť stále nájsť informácie o koronavíruse a ako sa pred ním chrániť. Na našu výzvu pomôcť, ktorú sme s mestom zverejnili aj cez sociálne siete zareagovali obyvatelia a to najmä šitím rúšok a materiálnou pomocou,“ uviedol Juraj Karika, predseda MS SČK v Dobšinej.  Červený kríž začali oslovovať podnikatelia, jednotlivci, ale aj organizácie, ktorí bezodplatne ponúkli materiálnu pomoc na výrobu rúšok, alebo dokonca začali šiť a poskytovať hotové rúška, ktoré sa následne najmä cez terénnych sociálnych pracovníkov mesta a zdravotníkov SČK distribuovali tým, ktorí ich najviac potrebovali.

Opodstatnenosť má zastúpenie SČK aj priamo na krízovom štábe mesta Dobšiná, kde sa organizácia každotýždenne zúčastňuje týchto zasadnutí a zareagovala aj na požiadavku distribúcie rúšok na Dedičnej ulici, bývalej osade. Jednalo sa predovšetkým o rizikové skupiny ako chronicky chorých dospelých, choré deti, dôchodcov, ale aj rekonvalescentov po operáciách, či inak najviac ohrozených ľudí. „Z dôvodu rizikovosti sme 31. marca 2020 po krízovom štábe mesta navštívili Dedičnú ulicu, bývalú osadu s referentom pre styk s Rómsku komunitou, Mariánom Bubenčikom, kde sme do týchto naviac ohrozených rodín distribuovali ochranné látkové rúška, aby sme znížili možnosť nákazy a posilnili prevenciu. Aj to je našim poslaním, pomáhať všetkým bez rozdielu, tým, ktorí to potrebujú a aj tam, kde mnohí nemajú odvahu ísť,“ dodal Juraj Karika.

V súvislosti s novým koronavírusom bola v meste Dobšiná pozastavená aj aktivačná činnosť od 11.03.2020. Po vyše mesiaci, dňa 16.04.2020 sa znovu rozbehla, kde v úvode predseda Slovenského Červeného kríža v Dobšinej na žiadosť mesta poučil počas troch dní všetkých 120 aktivačných pracovníkov o bezpečnostných opatreniach a nariadeniach hlavného hygienika SR a nariadeniach Mesta Dobšiná, ktoré majú za úlohu zamedziť šíreniu nového koronavírusu, tiež správnom nosení ochranných pomôcok a hygienických zásadách. Zaiste aj tieto aktivity Mesta Dobšiná v spolupráci so SČK napomohli k bezpečnosti a ochrane zdravia obyvateľov no najmä zvýšili informovanosť.

Pomyselným malým víťazstvom organizácie je aj fakt, že sa jej podarilo získať si svojou činnosťou zatiaľ piatich dobrovoľníkov, niektorých zdravotnícky vzdelaných z radov občanov, ktorí sú ochotní a pripravení pomôcť. V prípade potreby dokážu distribuovať materiálnu pomoc, vyzdvihnúť lieky v lekárni, a vypomôcť sociálnym pracovníkom mesta s nákupmi pre seniorov, osamelých rodičov, alebo zdravotne ťažko postihnutých, ale tiež pomôcť psychosociálne. Okrem zdravotníkov SČK v teréne v rizikových zónach sú dobrovoľníci z radov občanov nosnými piliermi a nositeľmi myšlienok a princípov Slovenského Červeného kríža. Podieľajú sa na aktivitách v oblasti prvej pomoci, darcovstve krvi, pri poskytovaní sociálnych služieb a v humanitárnej oblasti. Ak potrebujete pomoc, alebo sa chcete zapojiť, kontaktovať nás môžete na tel. 0918 615 188, maile: sck.dobsina@outlook.sk , prípadne Facebook stránke MS SČK Dobšiná. Slovenský Červený kríž v Dobšinej sa chce aj touto cestou poďakovať všetkým spolupracovníkom, ktorí venujú svoj čas a energiu na napĺňanie cieľov medzinárodnej organizácie, ktorá bude aj naďalej nápomocná obyvateľom nášho mesta.

Predsedníctvo MS SČK Dobšiná

Translate »