Aktuality

Mestskí poslanci znovu rokovali

 

V stredu 25. apríla sa uskutočnilo v poradí už pätnáste zasadanie Mestského zastupiteľstva v Dobšinej. Zúčastnili sa ho všetci mestskí poslanci okrem Milana Demka, ktorý bol na dovolenke a krátkodobo neprítomného MVDr. Ľubomíra Balážika. V úvode informovala prítomných hlavná kontrolórka mesta Mgr. Eva Mihóková o plnení uznesení, kde bolo konštatované, že žiadne nesplnené uznesenia nie sú. Samotného rokovania sa zúčastnilo aj desať hostí z radov verejnosti.

 

Ďalej nasledovala správa z následnej finančnej kontroly. Kontrola bola zameraná najmä na využitie dotácií subjektmi, ktoré ju v minulom roku dostali. V tomto bode sa taktiež konštatovalo, že sa nenašli žiadne nedostatky.

 

Tretím bol záverečný účet mesta Dobšiná za rok 2011. Pre rok 2011 bol programový rozpočet mesta Dobšiná schválený uznesením č.34 – 30/III – 2011 MsZ v príjmoch v sume 5 117 025 eur a vo výdavkoch v sume 5 117 025 eur, t.j. vyrovnaný rozpočet. Rozpočet bol v roku 2011 upravovaný viacerými zmenami v rozpočte. Mestské zastupiteľstvo schvaľovalo prvú a druhú úpravu rozpočtu. Plnenie príjmov k 31.12.2011 bolo 5 191 829,92 eur t.j. 93,42 %. Čerpanie výdavkov k 31.12.2011 bolo 4 986 100,55 eur t.j. 89,97 %.  Záverečný účet mesta Dobšiná za rok 2011 bol tak prijatý s výrokom bez výhrad.

 

V poradí štvrtým bodom bola zmena prílohy č. 1 k VZN č. 124/2009 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených mestom Dobšiná. Jedná sa o nutnú zmenu na základe úpravu normatívov, ktoré stanovujú koeficienty, teda dotácie na žiaka, ktoré činia 60,17 eura. Pozrite si v tabuľke ako budú financované školy na území nášho mesta v tomto roku.

 

 

 

 

Dobšiná

počet

koef.

Suma €

ZUŠ individuálna

52

13

40 674,92

ZUŠ skupinová

73

8

35 139,28

MŠ SNP

88

31

164 143,76

MŠ PJŠ

48

31

89 532,96

Školský klub

160

6

57 763,20

Potenciálny stravníci

586

2

70 519,24

CVČ

306

3,2

58 918,46

 

 

 

516 691,82

 

Kategória školy, školského zariadenia

Normatív pre obecné školy a školské

Zariadenia 2012

Zmena od 1.5.2012

Dieťa materskej školy vo veku do troch rokov

3659,39

3659,39

Dieťa materskej školy vo veku od troch rokov

1818,89

1716,54

Žiak základnej umeleckej školy v individuálnej forme vyučovania

810,87

830,23

Žiak základnej umeleckej školy v skupinovej forme vyučovania

533,86

510,93

Žiak školského klubu detí

359,94

346,28

Žiak centra voľného času

191,97

264,37

Potenciálny stravník – žiak základnej školy

119,98

 

90,55

 

Ďalej nasledovalo VZN o poplatkoch v školstve. Jedná o zmenu existujúceho VZN a zmena nastala v časti, kde sú poplatky na stravovanie a doteraz nebolo možné zarátať za réžiu na prípravu stravy. Bol preto určený všeobecný poplatok 0,03 eura a za mesiac to na dieťa činí 0,60 eura. Ďalšou zmenou je poplatok 0,50 eura za mesiac ako poplatok za dochádzku. Rodičov tak tieto zmenu mesačne vyjdú drahšie o 1,10 eura.V bode číslo 6 bola náčelníkom Mestskej polície Michalom Gergošom prednesená správa za rok 2011. Zvýšenie počtu priestupkov sa medziročne zaznamenalo najmä na úseku dopravy a majetku.

 

V siedmom bode sa prejednával majetok mesta. Správu predniesol Eduard Tišliar, ktorý informoval o zámere mesta o odkúpenie pozemku za budovou Coop Jednota. Mesto Dobšiná podalo túto žiadosť predstavenstvu spoločnosti a tá odpredaju vyhovela. Realizácia odkupu tohto pozemku je možná dá sa povedať ihneď za cenu 48 55 eur a to iba na účely parkovania. Táto suma bude uhradená z prostriedkov rezervného fondu.

 

V ďalších bodoch bola prerokovaná žiadosť firmy Uranpress, ktorá má v zámere vybudovať pod hrádzou na píle malú vodnú elektráreň. Žiadosť sa týkala odpredaju pozemku, ktorému poslanci vyhoveli. Následne bol prerokovaný cenník služieb Mestského kultúrneho strediska. Ceny sa menili hlavne v upomienkach z knižnice, ktoré sa značne zvýšili. Taktiež sa upravili a pozmenili ceny za služby.

 

Nasledovne boli prednesené návrhy na udelenie najvyššieho mestského vyznamenania, ceny mesta Dobšiná. Mená navrhnutých a následne schválených kolektívov a jednotlivcov z nášho mesta si môžete pozrieť v priloženom videu pod článkom.

 

 Zastupiteľstvo ďalej schválilo cenník služieb za poskytovanie pomoci pri zdolávaní požiarov a technickej výpomoci MHZ pre právnické osoby a podnikajúce fyzické osoby a v rozprave. V správe o XI. medzinárodnej olympiáde mládeže partnerských miest v Šternberku boli schválení okrem našich športovcov a pedagógov aj oficiálnu delegáciu mesta Dobšiná v zložení Karol Horník, primátor mesta PaedDr. Anna Klausmanová, zástupkyňa primátora, Stanislav Prokop, poslanec MsZ a vodič Anton Bukovinský. Následne bola prednesená aj ústna informácia o príprave Dní mesta Dobšiná, kde bol získaný aj grand na park ľudových remesiel.  Dni mesta Dobšiná sa budú konať 21.-27. mája 2011. 


Foto & video: Redakcia MD

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Translate »