Krimi

Mestská polícia v Dobšinej riešila v apríli 2019 aj toto

 

01.04.2019 v čase o 23:05 hod. oznámili členovia rómskej občianskej hliadky, že pri prechádzaní sídliskom na Jarkovej ulici zistili občianku, ktorá kričala na rodinného príslušníka. Po upozornení na jej hlučné správanie táto reagovala tak, že im vulgárne vynadala. Šetrením bola zistená  totožnosť uvedenej občianky, ktorej  za priestupok bola následne uložená bloková pokuta.

04.04.2019 v čase o 17:40 hod. hliadka MsP počas výkonu služby zistila na autobusovej zastávke na Jarkovej ulici narušovanie verejného poriadku podnapitým občanom zo Smižian  čakajúcim na autobusový spoj, ktorý vykrikoval  a hlučne sa správal. Hliadka skutok riešila na mieste blokovou pokutou.

05.04.2019 v čase o 03:30 hod. hliadka MsP na základe telefonického oznámenia  zistila, že na vozovke Kúpeľnej ulice leží podnapitý mladý muž, ktorý si podnapilosť privodil v neďalekom pohostinskom zariadení, ktoré zatvorili. Za vzbudzovanie verejného pohoršenia  bola uvedenému občanovi uložená bloková pokuta.

05.04.2019 v čase o 14:00 hod. oddelenie MsP prijalo oznámenie od rodiča žiačky Základnej školy na Zimnej ulici, ktorú mala fyzicky napadnúť v triede matka jej spolužiačky. Táto ju niekoľkokrát udrela rukou do tváre, nespôsobila jej však zranenie vyžadujúce si lekárske ošetrenie. Preto bol skutok riešený blokovou pokutou za narušovanie občianskeho spolunažívania.

06.04.2019 v čase o 10:00 hod. hliadka MsP počas hliadkovej služby zistila na Ul. SNP voľne sa pohybujúceho psa po verejnom priestranstve. Šetrením hliadky bol zistený držiteľ psa, ktorému za porušenie Všeobecne záväzného nariadenia mesta o podmienkach držania psov na území mesta bola uložená bloková pokuta.

09.04.2019 v čase o 16:30 hod. telefonicky oznámila pracovníčka predajne CBA na Námestí baníkov krádež zákazníkom v prevádzke. Na mieste hliadka MsP vykonala šetrenie, kde zistila, že krádeže sa dopustil mladistvý občan, ktorý si čokoládu vložil do vrecka bundy a chcel odísť bez zaplatenia. Skutok bol realizovaný ako priestupok proti majetku blokovou pokutou.

18.04.2019 v čase o 11:00 hod. došlo na Ul. SNP ku kolízii medzi stojacim vozidlom, na ktorom vodič pri vystupovaní otvoril dvere a cyklistkou, ktorá prechádzala popri vozidle. Cyklistka následne spadla na vozovku. Uvedený skutok realizuje príslušný útvar Policajného zboru SR pre porušenie pravidiel cestnej premávky.

18.04.2019 v čase o 17:00 hod. oddelenie MsP prijalo oznámenie od občianky, ktorá uviedla, že ju na Záhradnej ulici pri venčení psa, ktorého mala na vodítku ohrozoval pes, ktorý pribehol z Partizánskej ulice. Šetrením na mieste bol zistený držiteľ psa. V uvedenej veci sa vykonáva objasňovanie priestupku porušenia Všeobecne záväzného nariadenia mesta o podmienkach držania psov na území mesta v zákonnej lehote.

19.04.2019 v čase o 23:20 hod. bolo zistené na Dedičnej ulici v novej rómskej bytovke rušenie nočného kľudu podnapitým nájomníkom, ktorý si v byte púšťal hlasito hudobnú vežu a spieval, neberúc ohľad na svojich susedov. Za rušenie nočného kľudu  mu bola uložená bloková pokuta.

23.04.2019 v čase o 08:00 hod. oddelenie MsP prijalo oznámenie vo veci krádeže v areáli súkromnej prevádzky na Železničnej ulici, kde doposiaľ neznámy páchateľ v presne nezistenú dobu odcudzil z drevoskladu laty a fošne. V uvedenej veci sa vykonáva objasňovanie priestupku proti majetku v zákonnej lehote.

23.04.2019 v čase o 10:30 hod. oddelenie MsP prijalo oznámenie od poškodeného občana, ktorého na Dedičnej ulici slovne urážal a neskôr aj fyzicky napadol občan z Kúpeľnej ulice, ktorý mu dal facku. Poškodený neutrpel zranenie vyžadujúce si lekárske ošetrenie. Skutok bol realizovaný blokovou pokutou za priestupok proti občianskemu spolunažívaniu.

27.04.2019 v čase o 21:10 hod. pracovník mestského kamerového systému zistil narušenie verejného poriadku pri autobusovej zastávke na Jarkovej ulici, kde podnapitý občan vykrikoval, sácal a ťahal násilne za ruky svoju priateľku, na čom sa pohoršovali cestujúci, čakajúci na autobus. Privolaná hliadka MsP uvedenému občanovi za narušovanie verejného poriadku uložila na mieste blokovú pokutu.

30.04.2019 v čase o 15:00 hod. hliadka zistila na Zimnej ulici občana, ktorý jazdil po dvore a záhrade rodinného domu s hlučným motocyklom a svojim konaním obťažoval susedov. Za priestupok mu hliadka na mieste uložila blokovú pokutu.

Hliadky MsP v mesiaci apríl 2019 riešili 3 dopravné priestupky. Jednalo sa o porušenie zákazu státia a porušenie zákazu státia na priechode pre chodcov. Jednalo sa o priestupky spáchané na Ul. SNP. Vodičom boli za uvedené skutky uložené blokové pokuty.

Mestská polícia Dobšiná

Translate »