J. Slovák: Vysvetľovať sa dá len tomu, kto je ochotný počúvať

 

Vážení občania, v súlade so starorímskou zásadou „audiatur et altera pars“, podľa ktorej je pred prijatím rozhodnutia (vytvorením si názoru na vec) rozumné vypočuť si i druhú stranu, vám v súvislosti s v poslednom čase najdiskutovanejšou udalosťou v meste Dobšiná popri víruse COVID-19 – voľbou hlavného kontrolóra mesta Dobšiná – predkladám ako primátor mesta v záujme uvedenia veci na pravú mieru namiesto dojmov, konšpirácií a účelových vyjadrení preukázateľné a odkontrolovateľné fakty.

Mestské zastupiteľstvo Mesta Dobšiná zvolilo za hlavného kontrolóra Mesta Dobšiná s plným pracovným úväzkom Ing. Eriku Pamulovú s účinnosťou od 01.05.2014 svojím uznesením č.  396-14/IV-2014-MsZ z 33. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Mesta Dobšiná zo dňa 14. 04. 2014. Podľa §18a ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení: Hlavného kontrolóra volí obecné zastupiteľstvo na šesť rokov. Jeho funkčné obdobie sa začína dňom, ktorý je určený ako deň nástupu do práce. Funkčné obdobie pani Ing. Eriky Pamulovej ako hlavnej kontrolórky mesta Dobšiná skončí dňa 30.04.2020.

V súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení bolo na dňa 15.04.2020 vyhlásené výberové konanie na post – Hlavný kontrolór Mesta Dobšiná. Výberovému konaniu predchádzalo odsúhlasenie podmienok pre uchádzačov o tento post mestským zastupiteľstvom Mesta Dobšiná. Poslanci mestského zastupiteľstva sa zhodli na všetkých podmienkach výberového konania až na bod pracovného úväzku hlavného kontrolóra.

Návrh na polovičný úväzok hlavnému kontrolórovi som predložil ako primátor mesta na základe zhodnotenia činnosti kontrolóra za volebné obdobie, odporúčania odborníkov, ako aj z môjho vlastného presvedčenia, nakoľko faktom ostáva, že v Slovenskej republike má na plný úväzok v pracovnom pomere hlavného kontrolóra len malé percento samospráv, pričom plný úväzok je obvyklý len v okresných a krajských mestách.

Dňa 04.03.2020 uznesením č. 238-04/III-2020-MsZ mestské zastupiteľstvo odsúhlasilo podmienky aj s polovičným pracovným úväzkom. Tieto podmienky platia na ďalšie celé volebné obdobie t.j. po dobu šiestich rokov pre novozvoleného kontrolóra mesta. Už na verejnom zasadnutí MsZ dňa 24.02.2020 pán poslanec Radovan Žori uviedol, že ja ako primátor som už dohodol nového kontrolóra z iného mesta a dokonca vyslovil aj meno „môjho kandidáta“, čím ma vlastne neprávom obvinil z manipulovania výberu. Do výberového konania sa mohol prihlásiť ktokoľvek, kto spĺňal zákonom predpísané podmienky a okruh záujemcov o funkciu hlavného kontrolóra nie je možné ovplyvňovať.

Na FACEBOOK-ovej skupine Dobšinské pletky bolo dňa 29.03.2020 verejne znovu propagované mylné vyhlásenie, že ja ako primátor mesta mám už údajne vybratého kontrolóra, pod ktoré sa podpísali okrem pána poslanca Žoriho, dokonca aj niektorí ďalší poslanci. Tieto klamlivé verejné vyjadrenia boli podľa môjho názoru účelové a vzbudzovali medzi verejnosťou nesprávny dojem.  Poniektorí občania túto zavádzajúcu situáciu vnímali ako odvolávanie niekoho „nepohodlného“ z pracovnej pozície.

Voľba po uplynutí volebného obdobia nie je odvolávanie ani zbavovanie sa niekoho, ale demokratický spôsob ustanovenia do druhej najdôležitejšej funkcie v obecnej samospráve. Na základe určených podmienok bolo otváranie obálok uchádzačov za možnosti prítomnosti všetkých poslancov. Otváranie obálok sa uskutočnilo dňa 01.04.2020 a bolo konštatované, že boli podané len dve žiadosti a obidve žiadosti spĺňajú podmienky.

Tu si dovolím položiť otázku: Kde je teda avizovaný „dohodnutý kontrolór“? Nastala obdobná situácia ako v predchádzajúce voľby, keď sa znovu tie isté dve uchádzačky stretli pri voľbe kontrolóra.

Dňa 15.04.2020 bolo zákonným spôsobom zvolané Mestské zastupiteľstvo Mesta Dobšiná a zákonným spôsobom prebehla voľba kontrolóra mesta. Znovu tu vznikli dohady o zákonnosti zvolania zastupiteľstva, či voľby kontrolóra. Od 09.04.2020 je v účinnosti novelizácia zákona o obecnom zriadení, ktorá rozširuje možnosti zvolávania MsZ, ako aj umožňuje nedodržiavanie predpísaných lehôt, či funkčných období  kontrolórov, no to v prípade, že zastupiteľstvo nie je schopné sa stretnúť a rozhodovať počas vyhláseného krízového stavu. Novelizácia ide v ústrety samospráve a rozširuje možnosti, nie ich obmedzuje, ako si to mylne niektorí vysvetlili.

Na zamyslenie je aj pokus zabrániť zvolaniu MsZ a to spôsobom, že som bol v deň konania zasadnutia MsZ v poobedňajších hodinách telefonicky kontaktovaný riaditeľom Obvodného oddelenia Policajného zboru v Dobšinej, pánom Ing. Mariánom Vargom, ktorý mi oznámil, že zastupiteľstvo zvolávam protizákonne a dokonca ma upozornil, že mám predĺžiť funkčné obdobie hlavného kontrolóra a zrušiť zvolané zasadnutie mestského zastupiteľstva a pokiaľ tak neučiním, bude na miesto konania zastupiteľstva povolaná policajná hliadka. Toto stanovisko mi odmietol dať písomne.

Vláda Slovenskej republiky vyhlásila podľa § 8 zákona č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov počnúc dňom 12.03.2020 od 06:00 hod. mimoriadnu situáciu z dôvodu ohrozenia verejného zdravia II. stupňa a vyhlásila na postihnutom území Slovenskej republiky núdzový stav podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z.z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v s účinnosťou od 19. marca 2020. Generálny riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie vyhlásil dňa 11.03.2020 pandémiu ochorenia COVID-19.

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ako príslušný orgán podľa § 5 ods. 4 písm. h) zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z.z.“) z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky Vládou Slovenskej republiky uznesením Vlády Slovenskej republiky č. 111 z  11.03.2020 a pandémie ochorenia COVID-19 vyhlásenej dňa 11.03.2020 generálnym riaditeľom Svetovej zdravotníckej organizácie, podľa § 48 ods. 4 písm. d) zákona č. 355/2007 Z.z. a § 7 zákona č.42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva nariadil opatrenie  Číslo: OLP/273112020 zo dňa 23.03.2020 v tomto znení:

Podľa §48 ods. 4  písm. d) zákona č. 355/2007 Z.z. sa všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám zakazuje organizovať a usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej, či inej povahy.

Zasadnutie mestského zastupiteľstva nie je podujatie, či akékoľvek iné nepovolené zhromažďovanie, ale výkon verejnej moci.  Po vyhlásení vyššie označeného opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR sa uskutočnilo ustanovujúce zasadnutie Národnej rady SR za účasti 150 poslancov, opakovane zasadala Vláda SR  a práve dnes sa uskutoční zasadnutie Národnej rady SR, na ktorom sa bude rozhodovať o schválení programového vyhlásenia Vlády SR.

Vyhlásenie mimoriadnej situácie a mimoriadneho stavu Vládou SR a vydanie opatrenia Úradom verejného zdravotníctva SR, ktorým sa zakazuje organizovať a usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej, či inej povahy, nie sú skutočnosťami, ktoré by bránili vo výkone verejnej moci riadne ustanoveným orgánom.

O tom, či pán Ing. Marián Varga má kompetencie zasahovať do výkonu verejnej moci, nech rozhodnú jeho nadriadení, no ja som presvedčený, že nie.  V tejto súvislosti vyvstáva otázka:  Prečo pánom riaditeľom, Ing. Mariánom Vargom avizovaná hliadka PZ na zasadnutie mestského zastupiteľstva neprišla?

Voľba hlavného kontrolóra mesta prebehla tajným hlasovaním za účasti všetkých poslancov. Znovu mám otázku: Akým právom a na základe čoho pán poslanec Žori osočoval niektorých poslancov už dokonca priamo na zasadnutí MsZ, keď hlasovanie bolo tajné? Je pán Žori jasnovidec, alebo bol sklamaný z výsledkov tajnej voľby? Považujem poslancov MsZ za svojprávnych a schopných rozhodovať sa nestranne. Niektorí sú pravidelne osočovaní a titulovaní rôznymi invektívami.

Už niekoľkokrát som pána poslanca Žoriho vyzval, aby sa za toto svoje konanie poslancom bezodkladne ospravedlnil a do budúcna vážil svoje slová, nakoľko jeho výroky nie sú kritikou, ale osočovaním a osobnými útokmi. Podpísaním uznesenia MsZ bola právoplatne zvolená hlavná kontrolórka mesta na ďalšie funkčné obdobie. Neúspešnej kandidátke neostáva nič iné len sa s touto skutočnosťou zmieriť, aj keď poniektorí neúspech znášajú veľmi ťažko a považujú za nutnosť hľadať chyby vo všetkých a všade len nie v sebe.

Nechápem akým právom poniektorí útočia na vzdelanie novozvolenej kontrolórky.  Zákonom o obecnom zriadení je dané, aké vzdelanie je potrebné na výkon funkcie kontrolóra mesta a kto by túto podmienku nespĺňal, nemôže sa ani uchádzať o tento post. Nevyžaduje sa ekonomické vzdelanie, keďže kompletné ekonomické kontroly v meste zo zákona každoročne vykonáva nezávislý audítor. Podľa § 18a ods. 1 zákona o obecnom zriadení: Kvalifikačným predpokladom na funkciu hlavného kontrolóra je ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie.

Je pravdou, že pani Ing. Erika Pamulová podala voči mne trestné oznámenie a že toto jej trestné oznámenie je preverované políciou. V súvislosti s prebiehajúcim trestným stíhaním iniciovaným pani Ing. Erikou Pamulovou však doposiaľ nedošlo k vzneseniu obvinenia, ani mne ako primátorovi mesta a ani žiadnej inej osobe. Rovnako je pravdou, že z dôvodu možného konfliktu záujmov nemôžem a ani nechcem v tomto trestnom konaní vystupovať ako zástupca mesta, a preto súd vydal uznesenie, ktorým ustanovil do funkcie opatrovníka Mesta Dobšiná, pani Ing. Eriku Pamulovú, ako hlavnú kontrolórku mesta.

Na základe dokumentu zverejneného na FACEBOOK-ovej skupine Dobšinské pletky zo dňa 13.04.2020, v ktorom sa uvádza ako hotová vec, že pani Pamulová bude zastupovať mesto v nejakom súdnom procese, ako aj na základe prezentácie pani Pamulovej na MsZ, kde uviedla, že bude zastupovať mesto ako opatrovníčka, som považoval za povinnosť upozorniť ju na to, že toto rozhodnutie súdu o opatrovníctve nie je konečné a teda nie je doposiaľ isté, kto bude zastupovať mesto v tomto trestnom konaní. Do dnešného dňa som nebol v žiadnej veci obvinený, napriek tomu sa určitá skupina snaží o vytvorenie verejnej mienky, akoby som bol už aj odsúdený.

Zverejnený dokument (uznesenie súdu o opatrovníctve) hovorí o prvotnom určení opatrovníka, voči čomu je možné pri nesúhlase podať sťažnosť. Podľa § 48 ods. 3 Trestného poriadku: Ak poškodený, ktorý je fyzickou osobou, alebo štatutárny orgán poškodeného, ktorý je právnickou osobou, nemôže vykonávať práva poškodeného podľa tohto zákona, alebo je nebezpečenstvo z omeškania, predseda senátu a v prípravnom konaní na návrh prokurátora sudca pre prípravné konanie ustanoví na výkon týchto práv poškodenému opatrovníka. Proti rozhodnutiu o ustanovení opatrovníka je prípustná sťažnosť.

Podanie sťažnosti nie je nekalá praktika, ale zákonný postup. Sťažnosť bola podaná dňa 23.03.2020  nie po voľbe kontrolóra, ako to mylne poniektorí propagujú.  Z právneho hľadiska sa ustanovuje opatrovník mesta z dôvodu, že na štatutára bolo podané trestné oznámenie. Ktokoľvek na kohokoľvek a na čokoľvek podá trestné oznámenie, orgány činné v trestnom konaní sú povinné dané oznámenie prešetriť.

O výsledku prešetrovania obvinení, pani Ing. Eriky Pamulovej voči mne, ktoré podozrenia získala na samom sklonku svojho funkčného obdobia, budem obyvateľov mesta informovať.  Na záver mi dovoľte konštatovať, že ovplyvňovať verejnú mienku je veľmi jednoduché, pokiaľ občanov nezaujíma vysvetlenie na základe faktov. Vysvetľovať sa dá len tomu, kto je ochotný počúvať. Inteligentný človek si robí názor po vypočutí oboch strán.

S úctou, Ján Slovák, primátor mesta Dobšiná

Translate »