Aktuality

J. Slovák: Veriť sa dá len reálnym výsledkom práce

 

Vážení Dobšinčania, dovoľte mi aj touto cestou reagovať na rôzne vyjadrenia hlavne na sociálnych sieťach. Tieto útoky na moju osobu, na niektorých poslancov, konateľov mestských spoločností, ba dokonca aj na zamestnancov mesta vnímam ako špinavú a účelovú politiku vedenia vzniknutej opozície hájacej záujmy konkrétnych osôb, alebo skupín za účelom vyvolávania dohadov, konšpirácií a stým súvisiaceho podnecovania nepokojov medzi občanmi. Neustále napádania a vyjadrenia, ktoré nie sú kritikou, ale javia známky ohovárania, či ničím nepodloženého obviňovania budú mať pravdepodobne právnu dohru. Vyjadrenia, ktoré hraničia s primitivizmom komentovať nebudem a odmietam sa zapájať do týchto nezmyselných vojen, ktoré len poškodzujú toto mesto.

Poslanci mestského zastupiteľstva majú možnosť získavať informácie na základe svojich kompetencií. V predchádzajúcom volebnom období sa zaviedli pracovné porady práve k tomu, aby mali poslanci ešte viac možností získať informácie. Od týchto porád sa určitá skupina poslancov dištancovala a prestala so mnou ako s primátorom komunikovať. Toto ich rozhodnutie samozrejme rešpektujem a pracujem ďalej s tými, ktorí so mnou komunikujú na základe svojho vlastného svojprávneho rozhodnutia. Odčlenená skupina, ktorú nazývam „opozičná“ má svoje vlastné pravidelné stretnutia a pracujú spôsobom, ktorý komentovať nebudem. K tomuto spôsobu majú výhrady už dokonca aj niektorí členovia tejto skupiny. Žiadnemu poslancovi som nikdy žiadne informácie neodoprel pokiaľ ich žiadal normálnou cestou, či stretnutím a konzultáciou. Nikdy som žiadnemu poslancovi, či vám občanom nemal dôvod klamať v akejkoľvek záležitosti. Mám samozrejme výhrady ak niekto chce získavať informácie spôsobom, ktorý nie je v súlade s pravidlami, alebo s pravidlami a zákonnosťou narábania s určitými dokumentami.

Mestské lesy Dobšiná s.r.o. prechádzajú ťažkým obdobím prechodu na zníženú ťažbu. O tom už bolo veľa napísané, aj povedané. Sú prijímané nepopulárne úsporné opatrenia ako je prepúšťanie, odpredaj nepotrebného majetku, ako aj iné, čo z danej situácie logicky vyplýva. Žiaľ aj to slúži k účelovým útokom na vedenie. Do dnešného dňa nebolo predložené ani dokázané žiadne protiprávne, či svojvoľne konanie konateľa a z tohto dôvodu vyjadrenia, že primátor mesta kryje takéto konanie konateľa nedávajú zmysel. Vyjadrenia ako mesto mohlo získať ešte viac financií na základe žiadosti o ujmu pri ťažbe zatiaľ nikto ničím relevantným nepodložil a keďže sa tieto informácie objavili len na sociálnych sieťach dajú sa považovať len za účelové.

Na Podniku služieb mesta Dobšiná s.r.o. prebieha kontrola na základe mnohých závažných obvinení a upozornení zamestnancov na fungovanie v tejto spoločnosti. V tejto spoločnosti bude potrebné tak isto prijať opatrenia, ktoré zvýšia funkčnosť a efektivitu vykonávania komunálnych služieb pre naše mesto. Vzhľadom na prebiehajúce kontroly sa k téme PS Dobšiná vrátim až po ich ukončení.

Korekcia vo výške 25% z ceny diela za pochybenie pri verejnom obstarávaní (zlé prepočítanie kurzov) pri projekte kanalizácia a ČOV Dobšiná je v štádiu podanej správnej žaloby za mesto Dobšiná. Mesto sa takýmto spôsobom zákonne bráni voči udelenej korekcii. Aké bude konečné rozhodnutie. o tom rozhodne až súd. Kedy takýto súd prebehne sa nedá ani predpokladať. To že sa nám za pomoci odborníkov podarilo včas reagovať zabránilo tomu, aby sa mesto dostalo do nútenej správy a pevne verím, že konečné rozhodnutie súdu bude v prospech nášho mesta. Aj touto cestou žiadam všetkých, ktorí s touto korekciou spájajú moju osobu, aby ma s tým prestali spájať, nakoľko sa tu jedná o záležitosť z rokov 2009 – 2011, čiže za pôsobenia môjho predchodcu.

Korekcia vo výške 25% z ceny diela za pochybenie pri verejnom obstarávaní (chýbajúci certifikát) pri projekte výstavby MŠ bude predmetom ďalšej kontroly. Vyjadrujeme nesúhlas s udelenou korekciou na základe toho, že sa podľa nás jedná len o formálnu chybu. Chýbajúci certifikát sa nachádza v originálnom spise a takisto aj záznam komisie pri jeho kontrole. Túto skutočnosť potvrdzuje aj fakt, že víťazná spoločnosť oficiálne funguje pod týmto certifikátom už od roku 2014. Či sú tieto argumenty dostačujúce musia rozhodnúť kompetentné kontrolné organy. Som presvedčený, že v tomto prípade nepochybila ani spoločnosť, ktorá robila verejné obstarávanie a v prípade potreby predložíme tieto argumenty aj súdu.

Verejné obstarávania, projektové dokumentácie ako aj výkaz-výmer pripravujú odborne spôsobilé osoby na základe súťaže. Žiaľ je pravdou, že pri podpise zmlúv preberá mesto kompletnú zodpovednosť. Je to nespravodlivé a často napádané starostami a primátormi (má sa to do budúcna zmeniť). Ak dochádza k akémukoľvek pochybeniu zo strany obstarávateľa, či projektanta je to potom predmetom dokazovania, ktoré väčšinou konči až rozhodnutím súdu. Samozrejme existuje možnosť ako sa tomuto riziku vyhnúť a to je nerobiť nič a nezapájať sa do žiadnych projektov.

Všetky zmluvy podpísané mojou osobou ako štatutárnym zástupcom mesta sú v súlade so zákonom a neviem o žiadnej takej, ktorá by nebola. Do dnešného dňa nikto kompetentný nevyhlásil žiadnu konkrétnu zmluvu, alebo dodatok k zmluve za neplatný, nezákonne uzavretý, či v neprospech mesta. Je na zamyslenie ak niekto napáda napr. dodatky k zmluvám a pritom vôbec nevie čo obsahujú.

Moje vetovanie navrhnutého uznesenia ohľadne obmedzení kompetencií primátora som nepodpísal nie kvôli tomu, že s tým nesúhlasím. Nepodpísal som ho z dôvodov, že text nie je v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní a jedna sťať je dokonca nerealizovateľná. Po úprave textu nemám absolútne žiadny problém toto uznesenie podpísať a bude zahrnuté do programu ďalšieho zastupiteľstva. Rozhodovanie mestským zastupiteľstvom nad sumu 5000 eur som sám dobrovoľne navrhol už pred niekoľkými rokmi v prípadoch mestských spoločností, čo funguje dodnes. Všetky investície mesta sú stále zahrnuté v rozpočte mesta, ktorý schvaľuje mestské zastupiteľstvo ako aj každé zapojenie sa do projektu kde je potrebné dofinancovanie.

Financie mesta boli vždy použité, len pre účely mesta a v súlade so schváleným rozpočtom mesta. Zadlženosť mesta bola do konca roku 2019 pod 10% (max možná je do 60%) a úverové zaťaženie je pod 5% (max možná je 25%) z čoho jasne vyplýva, že zadlženosť Mesta Dobšiná bola znížená. Bolo splatených niekoľko úverov a mesto tak bez akéhokoľvek problému môže kapitálové výdavky kryť novým úverom. Nedávny chvíľkový problém s platením faktúr po splatnosti vznikol umelo a účelovo neschválením rozpočtu, ktorý bol až po zbytočných prieťahoch schválený. Dnes mesto funguje štandardným spôsobom a nevidím žiadny dôvod, aby tak nefungovalo aj naďalej.

Rekonštrukcia novej ulice prebehla na základe výberového konania. Súťaž na zhotoviteľa prebehla v súlade s danými podmienkami a zákonným spôsobom. Cena diela je v súlade s platnými cenníkmi za ceny materiálov a prác v roku 2019. Napádaný pokutou do výšky 5% z ceny diela je výber súťaže, pretože bola vybraná skrátená forma súťaže na základe havarijného stavu. Určite si ešte každý živo pamätá stav tejto komunikácie a aj to ako tento stav poškodzoval hnuteľný, či nehnuteľný majetok občanov. Či to bol, alebo nebol havarijný stav, ktorý potvrdila a vyhlásila Dopravná polícia SR, jednotlivé ohliadky, ako aj rozsiahla fotodokumentácia bude predmetom rozhodnutia súdu. Stojím si za týmto rozhodnutím použiť skrátenú formu súťaže, pretože inou formou by cesta dodnes rekonštruovaná nebola a po zimnom období by bola dovolím si tvrdiť už úplne neprejazdná. Ak som v tomto smere pochybil ja ako primátor mesta, tak budem samozrejme znášať následky.

Kontrolór mesta má byť nezávislá osoba, ktorá vykonáva kontroly predpísaným spôsobom na základe poverenia mestského zastupiteľstva, alebo primátorom mesta. Končí sa volebné obdobie súčasného kontrolóra mesta a vypísali sa podmienky na nové výberové konanie, ktorého sa môže zúčastniť ktokoľvek kto spĺňa podmienky. V podmienkach bol schválený aj môj návrh na polovičný úväzok, ktorý vyvolal diskusiu. Tento návrh som dal na základe počtu a druhu vykonaných kontrol počas volebného obdobia, čo ma po konzultácii s inými kontrolórmi a po vzore iných miest z oveľa väčším počtom obyvateľov presvedčilo, že polovičný úväzok je dostačujúci. Nemám záujem spochybňovať odbornosť súčasnej kontrolórky no mám veľké výhrady k postupom jej práce. Či boli a sú tieto postupy podľa pravidiel kontrol, alebo či sú dokonca zákonné o tom nech rozhodnú kompetentné orgány.

V predchádzajúcom volebnom období som zrušil funkciu prednostu mestského úradu, nakoľko som si nevedel predstaviť spoluprácu s predchádzajúcim prednostom a verejne som vyhlásil, že budem aj túto funkciu vykonávať sám. Slovo som dodržal a celé volebné obdobie som funkciu primátora a funkciu prednostu vykonával za jeden plat. Malo to za následok to, že pri mojom „lietaní“ za projektmi a získavaním financií pre naše mesto som úlohu prednostu nerobil na 100%, na čo ma aj upozorňovali zamestnanci. V súkromí to pre mňa znamenalo odísť ráno a prísť v noci. Týmto sa nesťažujem, no uvedomil som si, že už mám doma prváčika a ani neviem kedy stihol takto narásť. V novom volebnom období sa naskytla možnosť mať prednostu, na ktorého sa viem spoľahnúť a bude prínosom aj pre mesto. Toto rozhodnutie neľutujem a som si istý, že bolo správne, čoho výsledkom je odborník na svojom mieste s veľkými pracovnými, ako aj politickými skúsenosťami a v neposlednom rade aj veľký finančný prínos pre naše mesto, na ktorom nesie veľkú zásluhu práve prednosta.

Ohodnocovanie pracovníkov vo verejnom sektore je tabuľkovou formou. Nechápem zverejnenie platov vedúcich pracovníkov, ktoré bolo dokonca na sociálnych sieťach zverejnené zle na čom právnopersonálne a mzdové oddelenie trvá. Do zverejnených platov boli pripočítané aj zložky, ktoré nie sú súčasťou platu. Pravdepodobne niekto čakal platovú senzáciu a tá sa nekonala. Pracovníci mesta majú tabuľkovo stanovené platy za svoju prácu a plne si ich zaslúžia. Stojím za ich odbornosťou a poctivo odvedenou prácou.

Je ľahké kritizovať ostatných, no nie je ľahké robiť všetko dokonalo – najmä ak máte pred sebou zodpovednosť a úlohy väčšie, ako si vie väčšina ľudí vôbec predstaviť. Nikdy sa nepodarí mať súhlas všetkých ľudí a je nemožné, aby vás mali všetci ľudia radi. Veľkou škodou a brzdou v rozvoji je, že niekto sa pokúša hľadať vo všetkom nejaké „senzačné“ pozadie skutočností namiesto toho, aby hľadal a navrhoval riešenia. Pravdepodobne podľa hesla: „Podľa seba súdim teba“. Posielaním ničím nepodložených udaní, trestných oznámení, rôznych anonymných impulzov na kontroly a podobne sa hlavne poškodzuje naše mesto, no „kto chce biť palicu si nájde“. Je potrebné robiť všetko tak, aby za nás hovorili hlavne naše činy, nie prázdne reči. Veriť sa dá len reálnym výsledkom práce a na základe tých nech si urobí vlastný názor každý sám.

S úctou, Ján Slovák, primátor mesta Dobšiná

Translate »