Aktuality

Informácia o priebehu referenda v Dobšinej

 

Prezidentka Slovenskej republiky rozhodnutím č. 362/2022 Z. z., na základe petície občanov prijatej 24. augusta 2022 vyhlásila referendum a určila deň jeho konania na sobotu 21. januára 2023. Referendum sa koná od 07:00 hod. do 22:00 hod.. V referende voliči rozhodnú o otázke: „Súhlasíte s tým, že predčasné skončenie volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky je možné uskutočniť referendom, alebo uznesením Národnej rady Slovenskej republiky, a to zmenou Ústavy Slovenskej republiky tak, že:

– v Čl. 73 ods. 1 sa na konci pripája čiarka a tieto slová: „ak v súlade s touto ústavou nedôjde k predčasnému skončeniu volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky.“;

– v Čl. 81a sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:

„b) predčasným skončením volebného obdobia,“.

Doterajšie písmená b) až f) sa označujú ako písmená c) až g);

– v Čl. 82 ods. 5 sa za slová „volebného obdobia“ vkladá čiarka a slová „predčasným skončením volebného obdobia“;

– v Čl. 84 ods. 3 sa za slová „s medzinárodnou zmluvou podľa čl. 7 ods. 3 a 4“ vkladá čiarka a tieto slová: „na prijatie uznesenia o predčasnom skončení volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky podľa čl. 86 písm. n)“;

– v Čl. 86 sa dopĺňa písmeno n), ktoré znie:

„n) uznášať sa na predčasnom skončení volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky; prijaté uznesenie je všeobecne záväzné a vyhlasuje sa rovnako ako zákon.“;

– v Čl. 93 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto slová: „vrátane predčasného skončenia volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky.“;

– Čl. 98 odsek 2 znie:

„Návrhy prijaté v referende vyhlási predseda Národnej rady Slovenskej republiky ako ústavný zákon.“?“

Na základe § 8 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov boli určené pre referendum konané dňa 21. januára 2023 tieto volebné okrsky a volebné miestnosti v meste Dobšiná:

Volebný okrsok č. 1: Kultúrny dom – herňa. Ulice: Rybárska, Turecká, Cintorínska, Zimná, Železničná, Mlynská, Jarková, Námestie baníkov, Hronská, Slnečná, bez adresy

Volebný okrsok č. 2: Kultúrny dom – divadelná sála. Ulice: SNP, Banská, P. J. Šafárika, Záhradná, Nová, Tri ruže, Skalná, Hnilecká, Budovateľská, Vlčia dolina, Kúpeľná, Vyše mesta, Niže mesta, Severná, Mierová, Lesná, Partizánska, Lányiho Huta, Dedičná ulica.

Oznamujeme voličom, ktorí majú trvalý pobyt v meste Dobšiná, dlhodobo sa zdržiavajú v zahraničí a majú záujem o účasť na referende konanom dňa 21. januára 2023, že žiadosti o voľbu poštou v referende môžu zasielať do 2. decembra 2022 elektronicky na adresu: dobsina@dobsina.sk , alebo písomne na adresu: Mestský úrad Dobšiná, SNP 554/20, 049 25 Dobšiná, Slovenská republika tak, aby bola písomná žiadosť doručená na úrad najneskôr 2. decembra 2022. Vzor žiadosti nájdete na tomto odkaze: https://www.dobsina.sk/referendum-2023.phtml?id5=38466

Red.

Translate »