Dobšiná vyriešila problém s premnožením túlavých psov

 

Už od začiatku roka 2020 hľadala samospráva mesta Dobšiná vhodné riešenie problému túlavých psov. Tí sa hlavne v posledných mesiacoch premnožili natoľko, že ich obyvatelia vidia často v svorkách. Táto až kritická situácia neprispieva jednak k hygiene a poriadku verejných priestranstiev, kde psy vyberajú odpad zo smetných košov, znečisťujú verejné priestranstvá a neprispieva ani bezpečnosti, lebo  niektorí obyvatelia z nich majú strach. Skutočnosť si žiadala riešenia, čo po rokovaniach s mnohými dodávateľmi a zvažovaní ponúk Mesto Dobšiná zavŕšilo podpisom zmluvy s novou odchytovou stanicou.

Novelizovaním zákona o veterinárnej starostlivosti č. 39/2007 Z.z. a to zákonom č. 184 z roku 2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon o veterinárnej starostlivosti a dopĺňajú niektoré zákony vyplývajú povinnosti pre mestá a obce. Podľa § 22, ods. 8 a 9 zákona č. 39/2007 Z. z. vo veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov sú obce povinné zabezpečiť odchyt túlavých zvierat na jej území, pričom odchyt túlavých zvierat a ich umiestňovanie do útulkov a karanténnych staníc môžu vykonávať iba odborne spôsobilé osoby vyškolené podľa § 6 ods. 2 písm. ap) zákona č. 39/2007 Z. z. V súčasnosti má Mesto Dobšiná dvoch vyškolených príslušníkov Mestskej polície, korí oprávneniami spĺňajú požiadavky. Mesto Dobšiná však nemá vlastnú karanténnu stanicu a to najmä z dôvodu vysokých režijných nákladov.

Zákon nariaďuje aj to, že ak sa vlastník odchyteného túlavého zvieraťa neprihlási o zviera do troch mesiacov odo dňa jeho umiestnenia do karanténnej stanice, do ktorej bolo umiestnené, alebo do útulku pre zvieratá, dňom nasledujúcim po uplynutí tejto lehoty prechádza vlastníctvo zvieraťa na obec, na území ktorej bolo zviera nájdené. A práve v tomto smere nastal vážny problém, pretože zistenie majiteľa túlavého psa je v našom meste zložité, nik sa k nemu dobrovoľne nehlási. Na základe tejto skutočnosti firma TD, s.r.o., Košice, s ktorou malo Mesto Dobšiná predtým podpísanú zmluvu o odchytoch nechcela odchyty realizovať, nakoľko by ich po uplynutí lehoty troch mesiacov musela znovu vrátiť na miesto, kde boli odchytené, teda do ulíc nášho mesta, kde by sa všetky vynaložené prostriedky minuli účinku.

Mesto preto v mesiaci júl 2020 podpísalo zmluvu s novým dodávateľom služieb odchytov. Je ním OZ Pomoc psíkom na východnom Slovensku ( http://www.pomocpsikomvychod.eu/ ). Občianske združenie je regionálnym centrom Slobody zvierat. Disponujú karanténnou stanicou, kde sa umiestňujú psy s neznámym zdravotným stavom – odobraté priamo z ulice. Prijímajú často podvyživené, týrané, zranené a choré psy. Akútnym prípadom ihneď zabezpečujú veterinárne ošetrenia, liečby a potrebné operácie. Psy sú počas karanténnej doby pod prísnym veterinárnym dozorom. Všetky psy sú ošetrené proti vnútorným a vonkajším parazitom. Po uplynutí karanténnej doby zabezpečujú vakcinácie, kastrácie a každý psík je označený mikročipom. Po veterinárnych ošetreniach sú psy ponúkané na adopciu a to znamená, že sa nevrátia do ulíc nášho mesta, ale potešia nových majiteľov.  V zmienenej karanténnej stanici sa nechcené psy podľa slov prevádzkovateľa neutrácajú.

Tieto opatrenia, ktoré sa podarilo zabezpečiť Mestu Dobšiná sú dobrou správou najmä pre obyvateľov. Prvý odchyt psov v uliciach sa bude realizovať už v prvom augustovom týždni a následne priebežne podľa aktuálnych potrieb. Za alarmujúcou situáciou rozmnoženia túlavých psov v našom meste sú však predovšetkým nezodpovední chovatelia, ktorí si zadovážia psa, často ho neprihlásia do evidencie, neposkytujú mu veterinárnu starostlivosť a defakto neraz takto prevádzkujú nelegálne chovy. O zvieratá sa im často stará ulica a keďže psy nie sú čipované a ani kastrované, vytvárajú sa tak vhodné podmienky pre ich ďalšie rozmnožovanie. Následkom tohto konania je prehodenie morálnej aj finančnej zodpovednosti na mesto a tým aj všetkých daňových poplatníkov. Najúčinnejším no dlhodobým riešením je aj podľa veterinárnych lekárov zmena myslenia obyvateľov.

Text & foto: Juraj Karika

Translate »